अमरावती बसस्‍थानक वेळापत्रक

बस
मार्ग
वेळ
अमरावती -नाशीक

अकोला,खामगाव,मलकापुर,

भुसावळ,जळगाव,धुळे,मालेगाव

7.00 , 19.30
अमरावती-मुंबई
नाशीक,भिवंडी
13.30
अमरावती-जळगाव

अकोला,खामगाव,नांदुरा,

मलकापुर,मुक्‍ताईनगर,भुसावळ

12.45,17.30,9.30,9.45
अमरावती-इंदोर

धारणी,मुक्‍ताईनगर,ब-हाणपुर,

खांडवा,(एक दिवसा आड)

6.00,17.00,9.00
अमरावती-खामगाव
अकोला (एक थांबा)
7.45,15.00
अमरावती-अकोला
 
प्रत्‍येक १५ मीनीटांनीी
अमरावती-शीर्डीी
अकोला,जालना,औरंगाबाद
8.45,21.45,
अमरावती-पुणे
जालना,नगर,सिनर
8.00,16.30,18.00,20.15
अमरावती -औरंगाबाद
अकोला,खामगाव,जालना

7.30,11,13.15,

14.30,22.30

अमरावती-जालना
अकोला,खामगाव,चिखली
10.00,11.00
अमरवती-पंढरपुर
परभणी,नांदेड,लातुर
6.00,17.00
अमरावती-अंबाजोगाई

कारंजा,वाशीम,हिंगोली,

परभणी,परळी

10.00
अमरावती-नांदेड
वाशीम,हिंगोली
14.00
अमरावती-वाशीम
कारंजा
12.45,19.00
अमरावती-मेहकर

कारंजा ,मंगरुळपिर,डोणगाव,

मालेगाव

11.00
अमरावती-कारंजा
प्रत्‍येक १ तासाने
अमरावती-यवतमाळ
 
प्रत्‍येक ३० मीनीटांनी
अमरावती-वणी
नेर,यवतमाळ,उमरी,मालेगाव
6.30.17.00
अमरावती-राजुरा
यवतमाळ,वणी,वरोरा,चंद्रपुर
17.45
अमरावती-राजुरा
वर्धा,हिंगणघाट
14.30
अमरावती-पांढरकवडा
नेर,यवतमाळ
10,14.00
अमरावती-किनवट
नेर,यवतमाळ,आर्णी,माहुर
13.30
मोर्शी-मडावीी
यवतमाळ,पारण,घाटंजी
14.15
मोर्शी-माहुर
नेर,यवतमाळ,आर्णी,दारव्‍हा
6.30
अमरावती-घाटंजी
यवतमाळ
17.30
अमरावती-पुसद
नेर,दारव्‍हा,दिग्रस

6.30,13.00,15.00,

16.15,18.00

अमरावती-ब्रम्‍हापुरी
नागपुर,उमरेड,भिवापुर
13.00,15.00
अमरावती-तीरोडा
नागपुर,भंडोरा
8.45
अमरावती-साकोलीी
नागपुर,भंडोरा
9.15,11.15,18.15
अमरावती-गोंदीयाा
नागपुर,भंडोरा
5.15
अमरावती-गोंदीयाा

वरुड,जलालखेडा,काटोल,

नागपुर,भंडारा

6.30
अमरावती-गडचिरोली
नागपुर,पडसा,आरमोरी
12.30
अमरावती-भोकरबर्डी-उमरेड
नागपुर
10.15,12.00
अमरावती-रामटेक
नागपुर
1.15,11.15
अमरावती-सवनेर
नागपुर
12.30
अमरावती-तुमसर
नागपुर,भंडारा
10.15,16.15
अमरावती-चिमुर
पुलगाव,वर्धा
13.30
अमरावती-अहेरी
वर्धा,हिंगणघाट,वरोरा,चंद्रपुर
5.00,8.45,10.00,10.30
अमरावती-चंद्रपुर
चांदुर रेल्‍वे ,पुलगाव,वर्धा,हिंगणघाट,वरोरा
2.15,9.15,11.15,12.00
अमरावती-नागपुर
तळेगाव,कारंजा,कोंडाळी
प्रत्‍येक १५ मीनीटांनी
अमरावती-परतवाडा
वलगाव,आसे गाव

प्रत्‍येक १५ मिनीटांनी सकाळी

6.00 पासुन

अमरावती-ब-हाणपुर
धारणी
13.30
अमरावती-धारणी
परतवाडा
6.00 , 17.15
अमरावती-भोकरबर्डी
परतवाडा,धारणी
14.15 , 15.45
अमरावती-चिखलदरा
परतवाडा,घटांग

6.30 , 8.30 , 13.00,

15.25, 16.15

अमरावती-आकोट
परतवाडा,अंजनगाव
7.45 , 13.30, 17.30, 18.00
अमरावती-आकोट
दर्यापुर
प्रत्‍येक ३० मिनिटांनी
अमरावती-वरुड
मोर्शी
प्रत्‍येक ३० मिनीटांनी सुपर सेवाा
अमरावती-भोपाल

वरुड,मुलताई,बैतुल,इटारसी,

होशंगाबाद

7.30
अमरावती-मुलताई
मोर्शी,वरुड,पटाण
6.00 , 11.30
अमरावती-बैतुल
मोर्शी,वरुड,मुलताई
13.45
अमरावती-छिंदवाडाा
वरुड,पांढुर्णा,सौसर
8.30
अमरावती-पांढुर्णा
वरुड
10.45
अमरावती-उमररखेड
नेर,दारव्‍हा,दिग्रस,पुसद
8.00 , 14.00
अमरावती-उमररखेड
यवतमाळ
12.30
अमरावती-बुलढाणा
दर्यापुर,आकोट,शेगाव
6.30
अमरावती-बुलढाणा
अकोला, खामगाव, बोथा

8.15,9.15,13.30,14.00,

14.45,16.00, 18.30,1.00

अमरावती-शेगाव
अकोला, बाळापुर

9.30, 10.15, 12.00,

14.15,15.15, 15.45, 18.50

अमरावती-शेगाव
दर्यापुर
16.30
अमरावती-वर्धा
पुलगाव, देवळी,वर्धा
6.00,7.00,7.30, 9.00,9.30, 11.00, 1.45,12.30,13.15, 15.00 , 16.15 ,17.15,18.00,19.00
अमरावती-वर्धा
आर्वी
19.45
अमरावती-हिंगणघाट
मार्डी,कु-हा
11.30
अमरावती-हिंगणघाट
आर्वी,पुलगाव,वर्धा
8.30, 10.15, 11.30, 13.00,14.00, 15.00, 15.3,16.00
अमरावमह-अर्वि
कु-हा, कौडण्‍यपुर
7.15, 10.15, 13.30,16.00,9.45
अमरावती-जहांगीरपुर
मार्डी, कु-हा
7.45,10.45,13.30,16.00, 19.45
अमरावती-मुक्‍तागिरी
परतवाडा
8.15
अमरावती-तेल्‍हारा
दर्यापुर, आकोट
6.00, 15.45 , 17.45
अमरावती-जळगाव(जामोद)
दर्यापुर, आकोट, तेल्‍हारा
11.30, 12.30, 14.30
अमरावती-रिसोड
कारंजा, वाशीम
7.30, 11.30
अमरावती-काटोल
कोंडाळी,धरती,मुर्ती,(वरुड-जलालखेड)
13.30, 17.00
चिखलदरादर्शन
प्रत्‍येक रविवारी
7.20

चौकशी फोन नंबर-(0721) 2663221

Home