निविदा

पर्यावरण सल्‍लागार नेमणूक करीता ई-निविदा

ई-निवीदा निरूपयोगी इलेर्क्‍ट्रॉनीक डिजीटल पोस्‍टल फ्रॅंकींग मशीन विक्री करणेबाबत

ई-निवीदा पुरवठा विभाग

ई-निवीदा नगर परीषद कार्यालय मोर्शी

शुध्‍दीपत्रक - ई-निवीदा नगर परीषद कार्यालय मोर्शी

नविन जिल्‍हा निवड समिती अंतर्गत गट "क" संवर्गातील पद भरती अंतर्गत संगणकीय कामासाठी इच्‍छुक एजन्‍सी कडून निविदा

मोर्शी नगरपरिषद - निविदा सुचना तिसरी वेळ (मौजा कोपरा येथे विद्युत कनेक्‍शन)

मोर्शी नगरपरिषद - निविदा सुचना (नविन एलईडी सहित स्‍ट्रीट पोलस्)

मोर्शी नगरपरिषद - निविदा सुचना तिसरी वेळ (घंटागाडी)

मोर्शी नगरपरिषद - निविदा सुचना तिसरी वेळ (शिक्षण विभाग)

मोर्शी नगरपरिषद - निविदा सुचना तिसरीी वेळ (आरोग्‍य विभाग)

मोर्शी नगरपरिषद - निविदा सुचना दुसरी वेळ

मोर्शी नगरपरिषद - नगरोत्‍थान योजने अंतर्गत ३४ कामे

क्‍लोरीन गॅससिलेंडरचा पुरवठा करणे

कॅप्‍यासिटर 10KVR, 5KVR, 2KVR, 1KVR चा पुरवठा करणेबाबत

पाणी पुरवठा करीता कंत्राटी पध्‍दतीने ११ महिन्‍याकरीता चौकीदार/शिपाई पुरवठा करणे

नमुद साहित्‍य पुरवठा करणे

जिल्‍हा निवड समिती अंतर्गत गट "क" व "ड" संवर्गातील पद भरती अंतर्गत संगणकीय कामासाठी इच्‍छुक एजन्‍सी कडून निविदा