भरती

पदभरती जाहीरात-जिल्‍हा प्रकल्‍प व्‍यवस्‍थापक

सूचना - नगरपरीषद व नगर पंचायत मधील पदांची पदभरती

भरती- भुमी अभिलेख संगणीकरण तांत्रीक सहायक निवडसुची

भरती- नगरपरीषद व नगर पंचायत मधील पदांची पदभरती

भरती- विशेष सरकारी अभियोक्‍ता

भरती- भुमी अभिलेख संगणीकरण तांत्रीक सहायक

तलाठी भरती २०१६-आदेश

वाहनचालक पद भरती -२०१६-निवडसुची

तलाठी भरती २०१६-निवडसुची व प्रतिक्षासुची

जिल्‍हाधिकारी यांचे आस्‍थापनेवरील गट "क" वाहनचालक पद संवर्गातील पदभरती -२०१६ वाहनचालक पदाकरीता व्‍यावसायीक चाचणी घेण्‍याबाबत

अदयावत- न.प्रा.प्रशासकिय सेवा संवर्गातील उमेदवाराचे मूळ कागदपत्र पडताळणी

न.प्रा.प्रशासकिय सेवा संवर्गातील उमेदवाराचे मूळ कागदपत्र पडताळणी

तलाठी संवर्गातील उमेदवाराचे मूळ कागदपत्र पडताळणी

तलाठी व वाहनचालक संवर्गातील उमेदवाराचे मूळ कागदपत्र पडताळणी

नवनिर्मित नगरपंचायत संवर्गातील गट-क श्रेणी रिक्‍त पदे भरतीची जाहिरात-२०१६

तलाठी भरती २०१६ सुधारीत अंतीम आदर्श उत्‍तरपत्रिका

तलाठी पद भरती परिक्षा-२०१६ चे गुणांची यादी.

वाहनचालक पद भरती परिक्षा-२०१६ चे गुणांची यादी.

तलाठी व वाहनचालक पदभरती २०१६ आदर्श उत्‍तरपत्रिका

तलाठी व वाहनचालक पदभरती २०१६ आदर्श उत्‍तरपत्रिकेबाबत सुचना

नगरपरिषद यांचे आस्‍थापनेवरील गट-क श्रेणी संवर्गातील रिक्‍त पदे भरतीची जाहिरात-२०१६

जिल्‍हाधिकारी यांचे आस्‍थापनेवरील गट "क" तलाठी व वाहनचालक पद भरती -२०१६ ची जाहिरात(शुध्‍दीपत्रक)

नगरपरिषद राज्‍यस्‍तरीय गट-क(श्रेणी-ब)संवर्गातील रिक्‍त पदे भरतीची जाहिरात

जिल्‍हाधिकारी यांचे आस्‍थापनेवरील गट "क" तलाठी व वाहनचालक पद भरती -२०१६ ची जाहिरात

प्रतिनियुक्‍तीने पदभरती जाहिरात अमरावती-डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकिय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी

पदभरती वरिष्‍ठ भूवैज्ञानिक भूजल सर्वेक्ष्‍ण आणि विकास यंत्रणा,अमरावती - प्रयोगशाळा मदतनीस पदाकरीता लेखी परिक्षा व मुलाखतीद्वारे करण्‍यात आलेली निवड

वरिष्‍ठ भूवैज्ञानिक भूजल सर्वेक्ष्‍ण आणि विकास यंत्रणा,अमरावती - कंत्राटी पदे पात्र यादी (सुचना)

१. अनुवैज्ञानिक तज्ञ

२. रसायनी

३. डाटा एन्‍ट्री ऑपरेटर

४. प्रयोगशाळा सहाय्यक

५. प्रयोगशाळा मदतनीस

वरिष्‍ठ भूवैज्ञानिक भूजल सर्वेक्ष्‍ण आणि विकास यंत्रणा,अमरावती - कंत्राटी पदे अपात्र यादी (सुचना)

१. अनुवैज्ञानिक तज्ञ

२. रसायनी

३. डाटा एन्‍ट्री ऑपरेटर

४. प्रयोगशाळा सहाय्यक

५. प्रयोगशाळा मदतनीस

वनहक्क कायदा अंमलबजावणी व्‍यवस्‍थापक पदभरती - मुलाखत मध्‍ये मिळालेल्‍या गुणांची यादी

वनहक्क कायदा अंमलबजावणी व्‍यवस्‍थापक पदभरती - पात्र / अपात्र यादी

वनहक्क कायदा अंमलबजावणी व्‍यवस्‍थापक पदभरती

अमरावती जिल्‍हयातील सर्व नगरपालिकेतील राज्‍यस्‍तरीय कर्मचा-यांची गट क ची रिक्‍त पदे

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकिय व प्रशिक्षण प्रबोधनी, अमरावती - प्रतिनियुक्‍तीने पदभरतीची जाहिरात (शुध्‍दीपत्रक)

तलाठी पदभरती सप्‍टेंबर २०१५ - तलाठी पदाची निवडसुची

तलाठी पदभरती सप्‍टेंबर २०१५ - तलाठी पदाची प्रतिक्षासुची

लिपीक टंकलेखक (पुरवठा) पदभरती २०१५ - अंतिम निवड सूचि

लिपीक टंकलेखक (पुरवठा) पदभरती २०१५ - अतिरिक्‍त उमेदवारांचा समावेश असलेली प्रतिक्षासूचि

तलाठी पदभरती सप्‍टेंबर २०१५ - तलाठी पदाची तात्‍पुरती निवडसुची

उच्‍च माध्‍यमिक शिक्षण सेव‍क पदभरती २०१५ - जिल्‍हा निवड समिती
१. एम.एस.सी.(रसायनशास्‍त्र)

जिल्‍हा सामान्‍य रुग्‍णालय - १. पात्र/अपात्र उमेदवाराची यादी (समुपदेशक) आणि २. सुचना

लिपीक टंकलेखक पदभरती २०१५ - मूळ कागदपत्र पडताळणी

तलाठी पदभरती २०१५ - मूळ कागदपत्र पडताळणी (मुदतवाढ)

उच्‍च माध्‍यमिक शिक्षण सेव‍क पदभरती २०१५ - जिल्‍हा निवड समिती
१. एम.एस.सी.(गणित)
२. एम.एस.सी.(रसायनशास्‍त्र)
३. प्रत्‍यक्ष मुलाखतीच्‍या वेळी सादर करावयाची माहितीचा नमुना

लिपीक टंकलेखक पदभरती २०१५ - परिक्षेत प्राप्त गुण

लिपीक टंकलेखक पदभरती २०१५ - सुधारीत आदर्श उत्‍तर पत्रिका

जिल्‍हा निवड समिती, नगर परिषद उच्‍च माध्‍यमिक शिक्षण सेवकांची प्राप्‍त अर्जाची यादी - एमएससी (गणित)

जिल्‍हा निवड समिती, नगर परिषद उच्‍च माध्‍यमिक शिक्षण सेवकांची प्राप्‍त अर्जाची यादी - एमएससी (रसायनशास्‍त्र)

लिपीक टंकलेखक पदभरती २०१५ - आदर्श उत्‍तर पत्रिका

तलाठी पदभरती २०१५ - मूळ कागदपत्र पडताळणी

तलाठी पदभरती २०१५ - सुधारीत आदर्श उत्‍तर पत्रिका

तलाठी पदभरती २०१५ - परिक्षेत प्राप्त गुण(सुधारीत)

तलाठी पदभरती २०१५ - परिक्षेत प्राप्त गुण

तलाठी पदभरती २०१५ - आदर्श उत्‍तर पत्रिका

उच्‍च माध्‍यमिक शिक्षण सेव‍क पदभरती २०१५ - जिल्‍हा निवड समिती

राष्‍ट्रीय, राज्‍य नागरी उपजिविका अभियान - लेखी परिक्षेचा निकाल

अ. सहायक प्रकल्‍प अधिकारी

ब. समुदाय संघटक

लिपीक - टंकलेखक व तलाठी पदाच्‍या सुधारीत परिक्षा दिनांक

राष्‍ट्रीय, राज्‍य नागरी उपजिविका अभियान - पात्र/अपात्र उमेदवाराची यादी

अ. सहायक प्रकल्‍प अधिकारी

ब. समुदाय संघटक

जिल्‍हाधिकारी यांचे आस्‍थापनेवरील लिपीक व तलाठी पदभरती जाहिरात संकेतस्‍थळ http://www.rdcamravati.in

पदभरती जाहिरात - जिल्‍हा सामान्‍य रूग्‍णालय

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (म.ग्रा.र.वि.सं)(जिल्‍हा स्‍तर) - पात्र/अपात्र उमेदवाराची यादी-

अ. कनिष्‍ठ अभियंता
ब. सहाय्यक अभियांत्रिकी
क. वरिष्‍ठ लिपीक
ड. वाहन चालक

महाराष्‍ट्र ग्रामिण रस्‍ते विकास संस्‍था, (म.ग्रा.र.वि.सं.),अमरावती -पात्र उमेदवारांची यादी- कंत्राटी वरिष्‍ठ लिपीक

महाराष्‍ट्र ग्रामिण रस्‍ते विकास संस्‍था, (म.ग्रा.र.वि.सं.),अमरावती - पात्र उमेदवारांची यादी - कंत्राटी कनिष्‍ठ अभियंता

वरिष्‍ठ भूवैज्ञानिक भूजल सर्वेक्ष्‍ण आणि विकास यंत्रणा,अमरावती - कंत्राटी पदे

जिल्‍हा निवड समिती, नगर परिषद माध्‍यमिक व उच्‍च माध्‍यमिक शिक्षण सेवकांची नियुक्‍ती जाहिरात

जिल्हा सामान्य रुग्णालय अमरावती - पात्र / अपात्र उमेदवाराची यादी

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजने अंतर्गत अमरावती, यवतमाळ जिल्हास्तरीय व विभागीय कार्यालयातील पदाकरीता