नवीन घडामोडी व बातम्या

नमुना-१- नागपुर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग करीता जमीनी थेट खरेदी करणे बाबत

नमुना-३- नागपुर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग बांधकामासाठी लागणाऱ्या खाजगी जमिनीची वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी करण्याबाबत

ई-निवीदा नगर परीषद कार्यालय मोर्शी

महत्‍वाची सुचना- कंत्राटी वाहन चालक व्‍यावसायीक चाचणी परीक्षा

नमुना-1- नागपुर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग करीता जमीनी थेट खरेदी करणे बाबत

नमुना-३- नागपुर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग करीता जमीनी थेट खरेदी करणे बाबत

जााहीरात- कंत्राटी वाहन चालक व्‍यावसायीक चाचणी परीक्षा

नोटीस- नागपुर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग करीता जमीनी थेट खरेदी करणे बाबत १. आसेगाव २. आष्‍टा ३. धोत्रा ४. घुईखेड ५. लोहगाव ६. टिटवा ७. झाडा

पदभरती वरिष्‍ठ भूवैज्ञानिक भूजल सर्वेक्ष्‍ण आणि विकास यंत्रणा,अमरावती - - निकाल- डेटा एंट्री ऑपरेटर

ई-निवीदा नगर परीषद कार्यालय मोर्शी -शुध्‍दीपत्रक

ई-निवीदा नगर परीषद कार्यालय मोर्शी

पदभरती वरिष्‍ठ भूवैज्ञानिक भूजल सर्वेक्ष्‍ण आणि विकास यंत्रणा,अमरावती - डाटा एंट्री ऑपरेटर- कंत्राटी पदभरती मुलाखती करीता पात्र उमेदवाराची यादी

पदभरती वरिष्‍ठ भूवैज्ञानिक भूजल सर्वेक्ष्‍ण आणि विकास यंत्रणा,अमरावती - दि.०५.०६.२०१६ रोजी घेण्‍यात आलेल्‍या कौशल्‍य चाचणी परीक्षेचा निकाल

पदभरती वरिष्‍ठ भूवैज्ञानिक भूजल सर्वेक्ष्‍ण आणि विकास यंत्रणा,अमरावती -मुलाखतीसाठी पात्र उमेदवाराची यादी

ई-निवीदा नगर परीषद कार्यालय मोर्शी

ई-निवीदा नगर परीषद कार्यालय मोर्शी

ई-निवीदा नगर परीषद कार्यालय मोर्शी

ई-निवीदा नगर परीषद कार्यालय मोर्शी

ई-निवीदा नगर परीषद कार्यालय मोर्शी

सूचना - नगरपरीषद व नगर पंचायत मधील पदांची पदभरती

ई-निवीदा - जलयुक्‍त शिवार अभियान जे.सी.बी. खोदकाम

भरती- भुमी अभिलेख संगणीकरण तांत्रीक सहायक निवडसुची

भरती- नगरपरीषद व नगर पंचायत मधील पदांची पदभरती

राज्‍यात प्रत्‍येक जिल्‍हयात केबल जोडण्‍यांच्‍या संदर्भात विनाक्रम सर्वेक्षण करणे बाबत.

भरती- विशेष सरकारी अभियोक्‍ता

भरती- भुमी अभिलेख संगणीकरण तांत्रीक सहायक

पदविधर मतदान-२०१७-नोटीस

My Amravati

दि.०१.०१.२०१७-३१.१२.२०१९ कालावधीमधील सेवानिवृत्‍त होणा-या अव्‍वल काररकुन यांची यादी

दि.०१.०१.२०१७-३१.१२.२०१९ कालावधीमधील सेवानिवृत्‍त होणा-या लिपीक टंकलेखक यांची यादी

दि.०१.०१.२०१६ रोजीची कोतवाल यांची तात्‍पुरती ज्‍येष्‍ठता यादी

तलाठी भरती २०१६-आदेश

वाहनचालक पद भरती-२०१६-निवडसुची

जनहित याचीका क्र.१७३/२०१०

प्रारंभीक अधिसुचना ता.धामणगाव रेल्‍वे

तलाठी भरती २०१६-निवडसुची व प्रतिक्षासुची

लिपीक टंकलेखक संवर्गातुन अव्‍वल कारकुन संवर्गात पदोन्‍नती बाबतची अंतीम यादी दिनांक 01/01/2015

जिल्‍हाधिकारी यांचे आस्‍थापनेवरील गट "क" वाहनचालक पद संवर्गातील पदभरती -२०१६ वाहनचालक पदाकरीता व्‍यावसायीक चाचणी घेण्‍याबाबत

अदयावत- न.प्रा.प्रशासकिय सेवा संवर्गातील उमेदवाराचे मूळ कागदपत्र पडताळणी

ई-निवीदा जलयुक्‍त शिवार अभियाानामधील खोदकाम करणा-या जेसीबी मशिनरी बाबत.

तलाठी संवर्गातील उमेदवाराचे मूळ कागदपत्र पडताळणी

तलाठी व वाहनचालक संवर्गातील उमेदवाराचे मूळ कागदपत्र पडताळणी

निविदा सुचना मोर्शी नगर परीषद(चौथी वेळ)

स्‍वाातंत्र्य सैनिकांची यादी

नवनिर्मित नगरपंचायत संवर्गातील गट-क श्रेणी रिक्‍त पदे भरतीची जाहिरात-२०१६

तलाठी भरती २०१६ सुधारीत अंतीम आदर्श उत्‍तरपत्रिका

तलाठी पद भरती परिक्षा-२०१६ चे गुणांची यादी.

वाहनचालक पद भरती परिक्षा-२०१६ चे गुणांची यादी.

फेर-निविदा सुचना मोर्शी नगर परीषद(पाचवी वेळ)

फेर-निविदा सुचना मोर्शी नगर परीषद(तिसरी वेळ)

तलाठी व वाहनचालक पदभरती २०१६ आदर्श उत्‍तरपत्रिका

तलाठी व वाहनचालक पदभरती २०१६ आदर्श उत्‍तरपत्रिकेबाबत सुचना

नगरपरिषद आस्‍थापनेवरील गट-क श्रेणी संवर्गातील रिक्‍त पदे भरतीची जाहिरात-२०१६

ई-निवीदा-मोर्शी नगर परीषद (शुध्‍दीपत्रक)

ई-निवीदा-मोर्शी नगर परीषद

लिपीक टंकलेखक संवर्गातुन अव्‍वल कारकुन पदावर पदोन्‍नती बाबतची तात्‍पुरती सुची दि.०१.०१.२०१५

ई-निवीदा राष्‍ट्रीय लोकसंख्‍या नोंदवहीमधील माहिती सॉफटवेअर मधे डाटाएंट्री करण्‍याचे कामाकरीता

अंतिम प्रभाग रचनेमधील नमुना ७ अ व ७ ब प्रसिध्‍द करणेबाबत

जिल्‍हाधिकारी यांचे आस्‍थापनेवरील गट "क" तलाठी व वाहनचालक पद भरती -२०१६ ची जाहिरात(शुध्‍दीपत्रक)

नगरपरिषद राज्‍यस्‍तरीय गट-क(श्रेणी-ब)संवर्गातील रिक्‍त पदे भरतीची जाहिरात

जिल्‍हाधिकारी यांचे आस्‍थापनेवरील गट "क" तलाठी व वाहनचालक पद भरती -२०१६ ची जाहिरात

प्रतिनियुक्‍तीने पदभरती जाहिरात अमरावती-डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकिय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी

जिल्‍हा निवड समिती अंतर्गत गट "क" संवर्गातील पद भरती अंतर्गत संगणकीय कामासाठी इच्‍छुक एजन्‍सी कडून निविदा

पदभरती वरिष्‍ठ भूवैज्ञानिक भूजल सर्वेक्ष्‍ण आणि विकास यंत्रणा,अमरावती - प्रयोगशाळा मदतनीस पदाकरीता लेखी परिक्षा व मुलाखतीद्वारे करण्‍यात आलेली निवड

नगर परिषदा सार्वत्रिक निवडणूका-२०१६-१७

नगरपरिषद सदस्‍य पदाच्‍या आरक्षण सोडतीकरिता प्रसिध्‍दीपत्रक

पदभरती वरिष्‍ठ भूवैज्ञानिक भूजल सर्वेक्ष्‍ण आणि विकास यंत्रणा,अमरावती मुलाखतीसाठी पात्र उमेदवाराची यादी

पदभरती वरिष्‍ठ भूवैज्ञानिक भूजल सर्वेक्ष्‍ण आणि विकास यंत्रणा,अमरावती लेखी परिक्षेचा निकाल

वरिष्‍ठ भूवैज्ञानिक भूजल सर्वेक्ष्‍ण आणि विकास यंत्रणा,अमरावती - कंत्राटी पदे पात्र यादी (सुचना)

१. अनुवैज्ञानिक तज्ञ

२. रसायनी

३. डाटा एन्‍ट्री ऑपरेटर

४. प्रयोगशाळा सहाय्यक

५. प्रयोगशाळा मदतनीस

वरिष्‍ठ भूवैज्ञानिक भूजल सर्वेक्ष्‍ण आणि विकास यंत्रणा,अमरावती - कंत्राटी पदे अपात्र यादी (सुचना)

१. अनुवैज्ञानिक तज्ञ

२. रसायनी

३. डाटा एन्‍ट्री ऑपरेटर

४. प्रयोगशाळा सहाय्यक

५. प्रयोगशाळा मदतनीस

वनहक्क कायदा अंमलबजावणी व्‍यवस्‍थापक पदभरती - मुलाखत मध्‍ये मिळालेल्‍या गुणांची यादी

वनहक्क कायदा अंमलबजावणी व्‍यवस्‍थापक पदभरती

अमरावती जिल्‍हयातील सर्व नगरपालिकेतील राज्‍यस्‍तरीय कर्मचा-यांची गट क ची रिक्‍त पदे

विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्‍या नेमणूका रद्य करुन नव्‍याने नियुक्‍त्‍या करण्‍याबाबत

महसूल विभागात क्षेत्रिय स्‍तरावर उत्कृष्‍ठ काम करणा-या विविध अधिकारी/कर्मचारी यांचा राज्‍य स्‍तरावर गौरव सन्‍मान करण्‍याबाबत

पाणी गुणवत्‍ता सनियंत्रण व सर्वेक्षण कार्यक्रमांतर्गत विभागीय, जिल्‍हा व उपविभागीय प्रयोगशाळे करीता कंत्राटी तत्‍वावर पदभरती जाहिरात

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकिय व प्रशिक्षण प्रबोधनी, अमरावती - प्रतिनियुक्‍तीने पदभरतीची जाहिरात (शुध्‍दीपत्रक)

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकिय व प्रशिक्षण प्रबोधनी, अमरावती - प्रतिनियुक्‍तीने पदभरतीची जाहिरात

तलाठी पदभरती सप्‍टेंबर २०१५ - तलाठी पदाची निवडसुची

तलाठी पदभरती सप्‍टेंबर २०१५ - तलाठी पदाची प्रतिक्षासुची

लिपीक टंकलेखक (पुरवठा) पदभरती २०१५ - अंतिम निवड सूचि

लिपीक टंकलेखक (पुरवठा) पदभरती २०१५ - अतिरिक्‍त उमेदवारांचा समावेश असलेली प्रतिक्षासूचि

तलाठी पदभरती सप्‍टेंबर २०१५ - तलाठी पदाची तात्‍पुरती निवडसुची

लिपीक टंकलेखक पदभरती ऑक्‍टोबर २०१५ - लिपीक टंकलेखक (पुरवठा) तात्‍पुरती निवडसुची

जिल्‍हा निवड समिती (वनविभाग),अमरावती "गट-क संवर्गातील सरळ सेवा लिपीक पदभरती"

उच्‍च माध्‍यमिक शिक्षण सेव‍क पदभरती २०१५-जिल्‍हा निवड समिती - १.एम.एस.सी.(रसायनशास्‍त्र)

रेती लिलाव

जिल्‍हा सामान्‍य रुग्‍णालय - १. पात्र/अपात्र उमेदवाराची यादी (समुपदेशक) आणि २. सुचना

लिपीक टंकलेखक पदभरती २०१५ - मूळ कागदपत्र पडताळणी

तलाठी पदभरती २०१५ - मूळ कागदपत्र पडताळणी (मुदतवाढ)

उच्‍च माध्‍यमिक शिक्षण सेव‍क पदभरती २०१५ - जिल्‍हा निवड समिती
१. एम.एस.सी.(गणित)
२. एम.एस.सी.(रसायनशास्‍त्र)
३. प्रत्‍यक्ष मुलाखतीच्‍या वेळी सादर करावयाची माहितीचा नमुना

अमरावती विभाग पदवीधर मतदार संघ मतदार यादी पुर्नरिक्षण कार्यक्रम - १. जाहीर सुचना २. प्रारुप मतदार यादी (अमरावती जिल्‍हा)

लिपीक टंकलेखक पदभरती २०१५ - परिक्षेत प्राप्त गुण

लिपीक टंकलेखक पदभरती २०१५ - सुधारीत आदर्श उत्‍तर पत्रिका

जिल्‍हा निवड समिती, नगर परिषद उच्‍च माध्‍यमिक शिक्षण सेवकांची प्राप्‍त अर्जाची यादी - एमएससी (गणित)

जिल्‍हा निवड समिती, नगर परिषद उच्‍च माध्‍यमिक शिक्षण सेवकांची प्राप्‍त अर्जाची यादी - एमएससी (रसायनशास्‍त्र)

लिपीक टंकलेखक पदभरती २०१५ - आक्षेप

लिपीक टंकलेखक पदभरती २०१५ - आदर्श उत्‍तर पत्रिका

तलाठी पदभरती २०१५ - मूळ कागदपत्र पडताळणीबाबत

तलाठी पदभरती २०१५ - सुधारीत आदर्श उत्‍तर पत्रिका

तलाठी पदभरती २०१५ - परिक्षेत प्राप्त गुण(सुधारीत)

जिल्‍हा सामान्‍य रुग्‍णालय - जिल्‍हा मानसिक कार्यक्रमांतर्गत - कंत्राटी पदाकरीता थेट मुलाखती

लिपीक-टंकलेखक पदभरती २०१५ - परिक्षेबाबत सुचना

तलाठी पदभरती २०१५ - आक्षेप

तलाठी पदभरती २०१५ - परिक्षेत प्राप्त गुण

तलाठी पदभरती २०१५ - आदर्श उत्‍तर पत्रिका

तलाठी पदभरती २०१५ - परिक्षेकरीता प्रवेश पात्र आवश्‍यक

राष्‍ट्रीय, राज्‍य नागरी उपजिवीका अभियान - नियुक्‍तीसाठी पात्र उमेदवाराची यादी

उच्‍च माध्‍यमिक शिक्षण सेव‍क पदभरती २०१५ - जिल्‍हा निवड समिती

अनुकंपा तत्वावर नियुक्तीबाबत मा. पालकमंत्री, अमरावती यांचे अध्यक्षतेखाली आयोजित आढावा सभा,दि. ०७.०९.२०१५ एवजी दि.०८.०९.२०१५ दुपारी ०४.०० वा.

०१-०१-२०१५ रोजी जिल्‍हाधिकारी, अमरावती यांच्‍या आस्‍थापनेवर कार्यरत असलेल्‍या लिपीक-टंकलेखक संवर्गातील कर्मचा-यांची अंतिम जेष्‍ठता सुचि

राष्‍ट्रीय, राज्‍य नागरी उपजिविका अभियान(NULM)-मुलाखतीबाबतची सुचना प्रसिध्‍द करणेबाबत-
१. सहायक प्रकल्‍प अधिकारी
२. समुदाय संघटक

पोलीस अधीक्षक कार्यालय, अमरावती ग्रामिण - ध्‍वनी प्रदुषण नियमांची अंमलबजावणी करीता अधिका-यांची यादी

राष्‍ट्रीय, राज्‍य नागरी उपजिविका अभियान(NULM) - लेखी परिक्षेचा निकाल -
१. सहायक प्रकल्‍प अधिकारी
२. समुदाय संघटक

सेवा निवृत्त होण-या मंडळ अधिकारी संवर्गाची यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत

महाराष्‍ट्र लोकसेवा हक्‍क अध्‍यादेश २०१५ महसुल विभागामार्फत पुरविण्‍यात येणा-या सेवा अधिसुचित करण्‍याबाबत

शासकिय सोयी/सुविधा करीता शपथपत्राऐवजी स्‍वघोषणापत्र व कागदपत्रांच्‍या स्‍वयंसाक्षांकित प्रती स्‍वीकारणे बाबत

महाराष्‍ट्र लोकसेवा हक्‍क अध्‍यादेश २०१५ - महसुल कार्यालयांमधुन दयावयाच्‍या सेवेच्‍या हमी बाबतची अधिसुचना

राष्‍ट्रीय, राज्‍य नागरी उपजिविका अभियान(NULM) - लेखी परीक्षेबाबतची सुचना जाहीर करणेबाबत

लिपीक - टंकलेखक व तलाठी पदाच्‍या सुधारीत परिक्षा दिनांक

सेवा निवृत्‍त होणा-या तलाठयांची संवर्गाची यादी

डिजीटल इंडिया सप्‍ताह

जाहीर निविदा सूचना(४थी) - मोर्शी नगर परिषद

राष्‍ट्रीय, राज्‍य नागरी उपजिविका अभियान(NULM) - पात्र/अपात्र उमेदवाराची यादी -
१. सहायक प्रकल्‍प अधिकारी
२. समुदाय संघटक

जिल्‍हाधिकारी यांचे आस्‍थापनेवरील लिपीक व तलाठी पदभरती जाहिरात संकेतस्‍थळ http://www.rdcamravati.in

पदभरती जाहिरात - जिल्‍हा सामान्‍य रूग्‍णालय

अनुकंपा तत्‍वावर नोकरी मिळण्‍याबाबत शासन निर्णय/शासन

अनुकंपा तत्‍वावर नियुक्‍ती बाबत आढावा बैठक दि.१२/०६/२०१५, विवरणपत्र प्रारुप

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (म.ग्रा.र.वि.सं)(जिल्‍हा स्‍तर) - पात्र/अपात्र उमेदवाराची यादी- १. कनिष्‍ठ अभियंता २. सहाय्यक अभियांत्रिकी ३. वरिष्‍ठ लिपीक ४. वाहन चालक

महाराष्‍ट्र ग्रामिण रस्‍ते विकास संस्‍था, (म.ग्रा.र.वि.सं.),अमरावती -पात्र उमेदवारांची यादी- कंत्राटी वरिष्‍ठ लिपीक

महाराष्‍ट्र ग्रामिण रस्‍ते विकास संस्‍था, (म.ग्रा.र.वि.सं.),अमरावती - पात्र उमेदवारांची यादी - कंत्राटी कनिष्‍ठ अभियंता

जिल्‍हा निवड समिती अंतर्गत गट "क" व "ड" संवर्गातील पद भरती अंतर्गत संगणकीय कामासाठी इच्‍छुक एजन्‍सी कडून निविदा

जाहीर सुचना - केबल जोडण्‍याच्‍या संदर्भात विनाक्रम सर्वेक्षण करणेबाबत

वरिष्‍ठ भूवैज्ञानिक भूजल सर्वेक्ष्‍ण आणि विकास यंत्रणा,अमरावती - कंत्राटी पदे

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (म.ग्रा.र.वि.सं)(जिल्‍हा स्‍तर) - पात्र/अपात्र उमेदवाराची यादी- १. सहाय्यक अभियांत्रिकी २. कनिष्‍ठ अभियंता ३. वरिष्‍ठ लिपीक ४. वाहन चालक

राष्‍ट्रीय, राज्‍य नागरी उपजिवीका अभियानाअंतर्गत सहाय्यक प्रकल्‍प अधिकारी व समुदाय संघटकांची कंत्राटी पदे

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (म.ग्रा.र.वि.सं) - पात्र/अपात्र उमेदवाराची यादी-कनिष्‍ठ अभियंता

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (म.ग्रा.र.वि.सं) - पात्र/अपात्र उमेदवाराची यादी- वरिष्‍ठ लिपीक

जिल्‍हा निवड समिती, नगर परिषद माध्‍यमिक व उच्‍च माध्‍यमिक शिक्षण सेवकांची नियुक्‍ती जाहिरात

राष्ट्रीय मतदार यादी शुध्दीकरण व प्रमाणीकरण कार्यक्रम

अल्प मुदती निवीदा सुचना - मतदार याद्या शुध्दीकरण व प्रमाणिकरण कार्यक्रम-२०१५ अंतर्गत आधार क्रमांक मतदार यादी डाटाबेसशी जोडणी करणे

उत्खनन साठी यंत्र वितरण करीता अर्थसंकल्पीय प्रस्‍ताव

शुध्दीपत्रक ०५/०५/२०१५ - प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजने अंतर्गत विभागीय कार्यालयातील पदाकरीता पदभरती

३१/१२/२०१६ पर्यंत सेवा निवृत्त होणारे कनिष्ठ लिपीक व अव्वल कारकुन (सुधारीत)

शुध्दीपत्रक - प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजने अंतर्गत विभागीय कार्यालयातील पदाकरीता पदभरती

निवीदा सुचना - मोर्शी नगर परिषद

जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत तलावातील गाळ काढण्या करीता खाजगी Excavator चे दर निश्चित करण्याबाबत

पदोन्नतीस पात्र लिपीक यांची आक्षेप व अंतीम जेष्ठता यादी

पदभरती - जिल्हा सामान्य रुग्णालय अमरावती - पात्र / अपात्र उमेदवाराची यादी

पदभरती - प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजने अंतर्गत अमरावती, यवतमाळ जिल्हास्तरीय व विभागीय कार्यालयातील पदाकरीता

अनुकंपाधारकाची तात्पुरतीसामायिक सुची १) गट - क २) गट - ड

अमरावती जिल्हा व्हिजन 2020 - आमंत्रिात सुचना ईमेल व्‍दारे collector.amravati@maharashtra.gov.in

निवीदा सुचना - जलयुक्त शिवार अभियान अंतर्गत मोबाईल व्हॅन भाड्याने घेण्यासंदर्भात

पदभरती सुचना – जिल्‍हा सरकारी वकील व सरकारी अभियोक्‍ता तसेच सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्‍त अभियोक्‍ता

जलयुक्त शिवार अभियान - शासन निर्णय - माहिती चे प्रपत्र

जलयुक्त शिवार अभियान अंतर्गत निवडलेली गावे

अव्वल कारकून यांची १-१-२०१५ रोजीची तात्पुरती जेष्ठता सुची.

मंडळ अधिकारी यांची १-१-२०१४ या कालावधीतील जेष्ठता सुची व आक्षेप.

ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुक

जिल्हा नियोजन समिती-जिल्हा वार्षिक योजना सन २०१४-२०१५

फिरते आरोग्य पथक (जिल्हा परिषद आरोग्य विभाग)

एफएल-3 (परवाना कक्ष) अनुज्ञप्ती राष्ट्रीय/राज्य महामार्गापासुन चे अंतर

लोकशाही दिन अंमलबजावणी - शासनाचे धोरण

सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोताची यादी - अमरावती जिल्हा

अन्न व नागरीपुरवठा - नागरीकांची सनद २०११

अग्नि सुरक्षा परिक्षणाबाबत चे परिपत्रक

पावसाची आकळेवारी

पावसाची आकळेवारी