नवीन घडामोडी व बातम्या

मुदत वाढ जिल्‍हास्‍तरीय जलसाक्षरता समीती बाबत.

तहसिलदार संवर्गाची दि.०१/०१/२००४ ते दि.३१/१२/२०१० या कालावधीची सेवा ज्‍येष्‍ठता यादी

अहर्ता धारक व ४५ वर्षे पुर्ण झालेल्‍या तलाठी यांची सन २०१४/२०१५/२०१६ रोजीची एकत्रीत तात्‍पुरती ज्‍येष्‍ठता यादी

दि.०१/०१/२०१५ ते ३१/०१/२०१५ या कालावधीतील नियतीत नियुक्‍ती झालेले तलाठी यांची दि.०१.०१.२०१६ रोजीची सुधारीत अंतीम ज्‍येष्‍ठता यादी

नमुना-3- नागपुर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग करीता जमीनी थेट खरेदी करणे बाबत

पदभरती जाहीरात-जिल्‍हा प्रकल्‍प व्‍यवस्‍थापक

चिखलदरा नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणूक -२०१७- निवडणुक कार्यक्रम

नमुना-3-रायगड नदी प्रकल्‍प जाहीर नोटीस

जिल्‍हास्‍तरीय जलसाक्षरता समीती बाबत.

नमुना-1-रोहणा

नमुना-1-खंडाळा

नमुना-1- नागपुर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग करीता जमीनी थेट खरेदी करणे बाबत

नमुना-3- नागपुर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग करीता जमीनी थेट खरेदी करणे बाबत

चिखलदरा नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणूक - २०१७ जाहीर सूचना

नोटीस- खासगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीव्‍दारे थेट खरेदी पध्‍दतीने ताब्‍यात घेण्‍याबाबत जाहीर नोटीस

नमुना-1- नागपुर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग करीता जमीनी थेट खरेदी करणे बाबत

नमुना-3- नागपुर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग करीता जमीनी थेट खरेदी करणे बाबत

पुरवठा विभाग जाहिरात

चिखलदरा नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणूक - २०१७ जाहीर सूचना

नमुना-1- नागपुर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग करीता जमीनी थेट खरेदी करणे बाबत

नमुना-1- रायगड नदी प्रकल्‍पाच्‍या बुडीत क्षेत्राकरीता खाजगी जमीनीची वाटाघाटीव्‍दारे थेट खरेदी करणे बाबत

नमुना-1- नागपुर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग करीता जमीनी थेट खरेदी करणे बाबत

नमुना-1- नागपुर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग करीता जमीनी थेट खरेदी करणे बाबत

विवरणपत्र क्रमांक-२ - मंडप तपासणी बाबतची माहिती

ई-निवीदा निरूपयोगी इलेर्क्‍ट्रॉनीक डिजीटल पोस्‍टल फ्रॅंकींग मशीन विक्री करणेबाबत

नायब तहसिलदार संवर्ग तात्‍पुरती सेवा ज्‍येष्‍ठतासूची

मंडप तपासणी संनियंत्रण समिती

पुरवठाविभाग जाहीरनामा

नोटीस- चिखलदरा नगरपरीषद नमुना ७ अ व ७ ब प्रसीध्‍दी बाबत१. नोटीस२. वार्ड प्रमाणे ३. इबी प्रमाणे

पुरवठाविभाग जाहीरनामा

नमुना-3- नागपुर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग करीता जमीनी थेट खरेदी करणे बाबत

नोटीस- चिखलदरा नगरपरीषद बाबतची प्रारुप अधिसुचना १. नोटीस२. वार्ड प्रमाणे ३. इबी प्रमाणे

चिखलदरा नगर परीषद- सदस्‍य पदाच्‍या सोडतीकरीता प्रसिध्‍दीपत्रक

नमुना-1- नागपुर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग करीता जमीनी थेट खरेदी करणे बाबत

शुदधीपत्रक- ई-निवीदा नगर परीषद कार्यालय मोर्शी

नमुना-3- नागपुर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग करीता जमीनी थेट खरेदी करणे बाबत

ई-निवीदा नगर परीषद कार्यालय मोर्शी

ई-निवीदा पुरवठा विभाग

नमुना-१- नागपुर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग करीता जमीनी थेट खरेदी करणे बाबत

नमुना-3- नागपुर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग करीता जमीनी थेट खरेदी करणे बाबत

नमुना-3- नागपुर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग करीता जमीनी थेट खरेदी करणे बाबत

ई-निवीदा नगर परीषद कार्यालय मोर्शी

शुध्‍दीपत्रक - ई-निवीदा नगर परीषद कार्यालय मोर्शी

नमुना-१- नागपुर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग करीता जमीनी थेट खरेदी करणे बाबत

नमुना-३- नागपुर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग करीता जमीनी थेट खरेदी करणे बाबत

नमुना-१- नागपुर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग करीता जमीनी थेट खरेदी करणे बाबत

लिपीक-टंकलेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतिम ज्येष्ठता सुची २०१७

ई-निवीदा नगर परीषद कार्यालय मोर्शी

नमुना-१- नागपुर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग करीता जमीनी थेट खरेदी करणे बाबत

नमुना-३- नागपुर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग बांधकामासाठी लागणाऱ्या खाजगी जमिनीची वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी करण्याबाबत

ई-निवीदा नगर परीषद कार्यालय मोर्शी

महत्‍वाची सुचना- कंत्राटी वाहन चालक व्‍यावसायीक चाचणी परीक्षा

नमुना-1- नागपुर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग करीता जमीनी थेट खरेदी करणे बाबत

नमुना-३- नागपुर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग करीता जमीनी थेट खरेदी करणे बाबत

जााहीरात- कंत्राटी वाहन चालक व्‍यावसायीक चाचणी परीक्षा

नोटीस- नागपुर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग करीता जमीनी थेट खरेदी करणे बाबत १. आसेगाव २. आष्‍टा ३. धोत्रा ४. घुईखेड ५. लोहगाव ६. टिटवा ७. झाडा

ई-निवीदा नगर परीषद कार्यालय मोर्शी -शुध्‍दीपत्रक

ई-निवीदा नगर परीषद कार्यालय मोर्शी

ई-निवीदा नगर परीषद कार्यालय मोर्शी

ई-निवीदा नगर परीषद कार्यालय मोर्शी

ई-निवीदा नगर परीषद कार्यालय मोर्शी

ई-निवीदा नगर परीषद कार्यालय मोर्शी

ई-निवीदा नगर परीषद कार्यालय मोर्शी

भरती- भुमी अभिलेख संगणीकरण तांत्रीक सहायक निवडसुची

भरती- नगरपरीषद व नगर पंचायत मधील पदांची पदभरती

राज्‍यात प्रत्‍येक जिल्‍हयात केबल जोडण्‍यांच्‍या संदर्भात विनाक्रम सर्वेक्षण करणे बाबत.

भरती- भुमी अभिलेख संगणीकरण तांत्रीक सहायक

My Amravati

दि.०१.०१.२०१७-३१.१२.२०१९ कालावधीमधील सेवानिवृत्‍त होणा-या अव्‍वल काररकुन यांची यादी

दि.०१.०१.२०१७-३१.१२.२०१९ कालावधीमधील सेवानिवृत्‍त होणा-या लिपीक टंकलेखक यांची यादी

दि.०१.०१.२०१६ रोजीची कोतवाल यांची तात्‍पुरती ज्‍येष्‍ठता यादी

जनहित याचीका क्र.१७३/२०१०

लिपीक टंकलेखक संवर्गातुन अव्‍वल कारकुन संवर्गात पदोन्‍नती बाबतची अंतीम यादी दिनांक 01/01/2015