-: सुचना :-


तलाठी व वाहनचालक पदभरती २०१६ च्‍या निकालाबाबत सुचना :
तलाठी व वाहनचालक पदभरती २०१६ ची आदर्श उत्‍तर पत्रिका दि.११/०९/२०१६ रोजी प्रसिध्‍द करण्‍यात येत आहे. प्रसिध्‍द करण्‍यात आलेल्‍या आदर्श उत्‍तर पत्रिकेवर आक्षेप असल्‍यास दि.१४/०९/२०१६ रोजी सायंकाळी ०५.०० वाजेपर्यंत आक्षेप व त्‍यासोबत पुरावा सादर करणे आवश्‍यक राहिल. आक्षेप पुराव्‍यासह जिल्‍हाधिकारी कार्यालय, अमरावती येथे उक्‍त कालावधीत समक्ष सादर करावे. आदर्श उत्‍तरपत्रिकेबाबत दि.१४/०९/२०१६ रोजी विहित वेळेनंतर प्राप्‍त होणारे आक्षेप विचारात घेतले जाणार नाही, याची उमेदवाराने नोंद घ्‍यावी.