रेती लिलाव

पहिली फेरी -रेती घाट लिलाव-२०१७-२०१८ चौथी वेळ

1. लॉट क्र.१ ते ६५ ची यादी

2. लिलावाच्‍या अटी व शर्ती

3. करारनामा

4. लिलावाचा कार्यक्रम

5. अर्जाचा नमुना

6. शपथपत्र

 

पहिली फेरी -रेती घाट लिलाव-२०१७-२०१८ तीसरी वेळ

1. लॉट क्र.१ ते ६५ ची यादी

2. लिलावाच्‍या अटी व शर्ती

3. करारनामा

4. लिलावाचा कार्यक्रम

5. अर्जाचा नमुना

6. शपथपत्र

 

पहिली फेरी -रेती घाट लिलाव-२०१७-२०१८ दुसरी वेळ

1. लॉट क्र.१ ते ६६ ची यादी

2. लिलावाच्‍या अटी व शर्ती

3. करारनामा

4. लिलावाचा कार्यक्रम

5. अर्जाचा नमुना

6. शपथपत्र

 

पहिली फेरी -रेती घाट लिलाव-२०१७-२०१८

1. लॉट क्र.१ ते १२१ ची यादी

2. लिलावाच्‍या अटी व शर्ती

3. करारनामा

4. लिलावाचा कार्यक्रम

5. अर्जाचा नमुना

6. शपथपत्र