रेती लिलाव

तिसरा टप्‍पा - पाचवी फेरी -रेती घाट लिलाव-२०१६-२०१७

1. लॉट क्र.१ ते ४ ची यादी

2. लिलावाच्‍या अटी व शर्ती

3. करारनामा

4. लिलावाचा कार्यक्रम

5. अर्जाचा नमुना

6. शपथपत्र

तिसरा टप्‍पा - चौथी फेरी -रेती घाट लिलाव-२०१६-२०१७

1. लॉट क्र.१ ते २ ची यादी

2. लिलावाच्‍या अटी व शर्ती

3. करारनामा

4. लिलावाचा कार्यक्रम

5. अर्जाचा नमुना

6. शपथपत्र

तिसरा टप्‍पा - तीसरी फेरी -रेती घाट लिलाव-२०१६-२०१७

1. लॉट क्र.१ ते ४ ची यादी

2. लिलावाच्‍या अटी व शर्ती

3. करारनामा

4. लिलावाचा कार्यक्रम

5. अर्जाचा नमुना

6. शपथपत्र

तिसरा टप्‍पा - दुसरी फेरी -रेती घाट लिलाव-२०१६-२०१७

1. लॉट क्र.१ ते २ ची यादी

2. लिलावाच्‍या अटी व शर्ती

3. करारनामा

4. लिलावाचा कार्यक्रम

5. अर्जाचा नमुना

6. शपथपत्र

तिसरा टप्‍पा - पहिली फेरी -रेती घाट लिलाव-२०१६-२०१७

1. लॉट क्र.१ ते ७ ची यादी

2. लिलावाच्‍या अटी व शर्त

3. करारनामा

4. लिलावाचा कार्यक्रम

5. अर्जाचा नमुना

6. शपथपत्र

दुसरा टप्‍पा-चौथी फेरी-रेती घाट लिलाव-२०१६-२०१७

1. लॉट क्र.१ ते 31 ची यादी

2. लिलावाच्‍या अटी व शर्त

3. करारनामा

4. लिलावाचा कार्यक्रम

5. अर्जाचा नमुना

6. शपथपत्र

पहिला टप्‍पा पाचवी फेरी-रेती घाट लिलाव-२०१६-२०१७

1. लॉट क्र.१ ते २० ची यादी

2. लिलावाच्‍या अटी व शर्त

3. करारनामा

4. लिलावाचा कार्यक्रम

5. अर्जाचा नमुना

6. शपथपत्र

दुसरा टप्‍पा-तीसरी फेरी-रेती घाट लिलाव-२०१६-२०१७

1. लॉट क्र.१ ते ३४ ची यादी

2. लिलावाच्‍या अटी व शर्त

3. करारनामा

4. लिलावाचा कार्यक्रम

5. अर्जाचा नमुना

6. शपथपत्र

पहिला टप्‍पा चौथी फेरी-रेती घाट लिलाव-२०१६-२०१७

1. लॉट क्र.१ ते २० ची यादी

2. लिलावाच्‍या अटी व शर्त

3. करारनामा

4. लिलावाचा कार्यक्रम

5. अर्जाचा नमुना

6. शपथपत्र

दुसरा टप्‍पा-दुसरी फेरी-रेती घाट लिलाव-२०१६-२०१७

1. लॉट क्र. १ ते 39 ची यादी

2. लिलावाच्‍या अटी व शर्ती

3. करारनामा

4. लिलावाचा कार्यक्रम

5. अर्जाचा नमुना

6. शपथपत्र

पहिला टप्‍पा तीसरी फेरी-रेती घाट लिलाव-२०१६-२०१७

1. लॉट क्र.१ ते २० ची यादी

2. लिलावाच्‍या अटी व शर्ती

3. करारनामा

4. लिलावाचा कार्यक्रम

5. अर्जाचा नमुना

6. शपथपत्र

दुसरा टप्‍पा-पहिली फेरी-रेती घाट लिलाव-२०१६-२०१७

1. लॉट क्र. १ ते ११० ची यादी

2. लिलावाच्‍या अटी व शर्ती

3. करारनामा

4. लिलावाचा कार्यक्रम

5. अर्जाचा नमुना

6. शपथ पत्र

पहिला टप्पा - दुसरी फेरी - रेती घाट लिलाव २०१६-२०१७

१. लॉट क्र. १ ते २५ ची यादी

२. लिलावाच्‍या अटी व शर्ती

३. करारनामा

४. लिलावाचा कार्यक्रम

५. अर्जाचा नमुना

६. शपथ पत्र

रेती घाट लिलाव २०१६-२०१७ "महत्वाची सूचना"

पहिला टप्पा - पहिली फेरी - रेती घाट लिलाव २०१६-२०१७

१. लॉट क्र. १ ते ६८ ची यादी

२. लिलावाच्‍या अटी व शर्ती

३. करारनामा

४. लिलावाचा कार्यक्रम

५. अर्जाचा नमुना

६. शपथ पत्र

दूसरा (टप्‍पा चौथी वेळ) - रेती घाट लिलाव

१. लॉट क्र. १ ते २१ ची यादी

२. लिलावाच्‍या अटी व शर्ती

३. लिलावाचा कार्यक्रम

४. अर्जाचा नमुना

५. शपथ पत्र

६. वार्षिक लिज फॉर्म

दूसरा (टप्‍पा तिसरी वेळ) - रेती घाट लिलाव

१. लॉट क्र. १ ते २१ ची यादी

२. लिलावाच्‍या अटी व शर्ती

३. लिलावाचा कार्यक्रम

४. अर्जाचा नमुना

५. शपथ पत्र

रेती घाट लिलाव - (दुसरा टप्‍पा - पहिली वेळ) दि.११/०२/२०१६

१. लॉट क्र. १ ते २६ ची यादी

२. लिलावाच्‍या अटी व शर्ती

३. लिलावाचा कार्यक्रम

४. अर्जाचा नमुना

५.वार्षिक लिज फॉर्म

पाचवी फेरी - रेती घाट लिलाव (१६/०१/२०१६)

१. लॉट क्र. १ ते २४ ची यादी

२. लिलावाच्‍या अटी व शर्ती

३. लिलावाचा कार्यक्रम

४. अर्जाचा नमुना

५. शपथ पत्र

६. वार्षिक लिज फॉर्म

चौथी फेरी - रेती घाट लिलाव (२८/१२/२०१५)

१. लॉट क्र. १ ते ५० ची यादी

२. लिलावाच्‍या अटी व शर्ती

३.लिलावाचा कार्यक्रम

४. अर्जाचा नमुना

५. शपथ पत्र

तिसरी फेरी - रेती घाट लिलाव (०८/१२/२०१५)

१. लॉट क्र. १ ते ४१ ची यादी

२. लिलावाच्‍या अटी व शर्ती

३. लिलावाचा कार्यक्रम

४. अर्जाचा नमुना

५. शपथ पत्र

६. वार्षिक लिज फॉर्म

दुसरी फेरी - रेती घाट लिलाव (२०/११/२०१५)

१. लॉट क्र. १ ते ५० ची यादी

२. लिलावाच्‍या अटी व शर्ती

३. लिलावाचा कार्यक्रम

४. अर्जाचा नमुना

५. शपथ पत्र

पहिली फेरी - रेती घाट लिलाव

१. लॉट क्र. १ ते १२२ ची यादी

२. लिलावाच्‍या अटी व शर्ती

३. लिलावाचा कार्यक्रम

४. अर्जाचा नमुना

५. शपथ पत्र

दूसरा (टप्‍पा तिसरी वेळ) - रेती घाट लिलाव

१. लॉट क्र. १ ते १३ ची यादी

२. लिलावाच्‍या अटी व शर्ती

३. लिलावाचा कार्यक्रम

४. अर्जाचा नमुना

५. शपथ पत्र