भुसंपादन प्रकरणामध्ये भुमिसंपादन,पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्‍याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्‍क अधिनियम, २०१३ अंतर्गत कलम ११ ची अधिसूचना

tr>
अमरावती
टाकळी भू.स.प्र.क्र.५१/४७/२०११-१२
मलकापुर भू.स.प्र.क्र.६०/४७/२०११-१२
वर्नासी भू.स.प्र.क्र.३२/४७/२०१२-१३
कुंडसर्जापूर भू.सं.प्र.क्र.४७/४७/२०१२-१३
बडनेरा भू.सं.प्र.क्र.१०/४७/२०१४-१५
कठोरा भू.सं.प्र.क्र.१४/४७/२००९-१०
कठोरा भू.सं.प्र.क्र.१४/४७/२००९-१०
ओझरखेडा भू.सं.प्र.क्र.२०/४७/२०१२-१३
कुंडसर्जापूर भू.सं.प्र.क्र.४७/४७/२०१२-१३
वलगाव भू.सं.प्र.क्र.३९/४७/२०१२-१३
वरवाड भू.स.प्र.क्र.३६/४७/२०१२-१३
वर्नासी भू.स.प्र.क्र.३२/४७/२०१२-१३
कामुंजा भू.स.प्र.क्र.३१/४७/२०१२-१३
देगांव भू.स.प्र.क्र.८९/४७/२०१२-१३
अंगोडा भू.स.प्र.क्र.७४/४७/२०१२-१३
अमरावती भू.स.प्र.क्र.१६/४७/२०१४-१५
रोहनखेडा भु.सं.प्र.क्र.७८/४७/२०१२-१३
बडनेरा भू.स.प्र.क्र.९९/४७/२०१२-१३
नांदगाव पेठ भू.स.प्र.क्र.७५/४७/२०१२-१३
अचलपूर
बोरगाव तळणी- शुध्‍दीपत्रक भू.स.प्र.क्र. ८६/४७/२०१२-१३
अंबाडा कंडारी- शुध्‍दीपत्रक भू.स.प्र.क. १०१/४७/२०१२-१३
निजामपुर भू.स.प्र.क्र.०३/४७/२०१७-१८
सालेपुर भू.स.प्र.क्र.८३/४७/२०१२-१३
अंबाडा कंडारी-शुध्‍दी पत्रक भू.स.प्र.क्र.१०१/४७/२०१२-१३
सावांगी निजामपुर-शुध्‍दी पत्रक भू.सं.प्र.क्र. १११/४७/२०१२-१३
निजामपुर भू.सं.प्र.क्र. ६०/४७/२०१२-१३
बोरगाव तळणी भू.सं.प्र.क्र. ८६/४७/२०१२-१३
भालेवाडी भू.सं.प्र.क्र. १५/४७/२०१७-१८
भुगाव भू.सं.प्र.क्र. ११०/४७/२०१२-१३
बोरगाव दोरी भू.सं.प्र.क्र. ११३/४७/२०१२-१३
असदपुर भू.सं.प्र.क्र. ६९/४७/२०१२-१३
इसेगाव भू.स.प्र.क्र. १६/४७/२०१५-१६
अंतरगाव भू.स.प्र.क्र. १०/४७/२०१५-१६
असदपुर भू.सं.प्र.क्र. ०१/४७/२०१५-१६
कविठा बु. भू.स.प्र.क्र.०९/४७/२०१२-१३
सालेपुर भू.स.प्र.क्र.83/४७/२०१२-१३
अंबाडा कंडारी भू.स.प्र.क्र.१०१/४७/२०१२-१३
अंतरगाव भू.स.प्र.क्र.०८/४७/२०१५-१६
अंतरगाव भू.स.प्र.क्र.०८/४७/२०१५-१६
बोरगावतळणी भू.स.प्र.क्र.२०/४७/२०१५-१६
असदपुर भू.सं.प्र.क्र. १९/४७/२०१५-१६
दोनोडा भू.सं.प्र.क्र. ०४/४७/२००८-०९
मेघनाथपुर भु.सं.प्र.क/०४/४७/२०१०-११
टाकरखेडा भु.सं.प्र.क/१०/४७/२०१०-११
राजणापुर्णा भु.सं.प्र.क्र.९/४७/२००८-०९
रत्‍नापूर भु.सं.प्र.क्र.६/४७/२०१०-११
दोनोडा भू.स.प्र.क्र.७/४७/२०0८-0९
शहापुर अधिसुचना(शुध्‍दीपत्रक) भू.स.प्र.क./६५/४७/२०१२-१३
असदपुर शुध्‍दीपत्रक) भू.स.प्र.क./६९/४७/२०१२-१३
असदपुर अधिसुचना(शुध्‍दीपत्रक) भू.स.प्र.क./६९/४७/२०१२-१३
अंजनगाव
खेल बाबुजी भू.सं.प्र.क्र. ६/४७/२००३-०४
भातकुली
अंळणगाव भू.सं.प्र.क्र. ५/४७/२०१२-१३
हातुर्णा भू.सं.प्र.क्र.६/४७/२००७-०८
बोरखडी खुर्द भू.स.प्र.क्र.१०/४७/२००९-१०
अंळणगाव भू.सं.प्र.क्र. ५/४७/२०१२-१३
थेटखेडा भू.सं.प्र.क्र. ४६/४७/२०११-१२
चेचरवाडी भू.सं.प्र.क्र. ४६/४७/२०१२-१३
चुनकी भू.सं.प्र.क्र. ४५/४७/२०१२-१३
खारतळेगाव भू.सं.प्र.क्र. ४५/४७/२०११-१२
सरबलमपुर भू.सं.प्र.क्र. ४४/४७/२०१२-१३
बोंडेवाडी भू.सं.प्र.क्र. ४३/४७/२०१२-१३
देंगुरखेडा भू.सं.प्र.क्र. ४२/४७/२०१२-१३
कृष्‍णापुर भू.सं.प्र.क्र. ४२/४७/२०११-१२
चांदुर बाजार
रशीदपुर भू.स.प्र.क्र. १०/४७/२०१४-१५
जसापूर भू.स.प्र.क्र. १४/४७/२०१४-१५
मक्रमपूर भू.स.प्र.क्र. ०७/४७/२०१५-१६
सोमठाणा भू.स.प्र.क्र. ०८/४७/२०१५-१६
विश्रोळी भू.स.प्र.क्र.०२/४७/२०१७-१८
तळेगाव मोहना भू.स.प्र.क्र.०१/४७/२०१५-१६
सोमठाणा भू.स.प्र.क्र. ५०/४७/२०१२-१३
सोमठाणा भू.स.प्र.क्र. ५०/४७/२०१२-१३
पळसवाडा भू.स.प्र.क्र. ५/४७/२०१५-१६
मक्रमपूर भू.स.प्र.क्र. ७/४७/२०१५-१६
सोमठाणा भू.स.प्र.क्र. ८/४७/२०१५-१६
पळसवाडा भू.स.प्र.क्र.०५ /४७/२०१५-१६
टोंगलपुर भू.स.प्र.क्र.२३/४७/२०१४-१५
पिंप्री थुगाव भू.स.प्र.क्र.२४/४७/२०१४-१५
बेलोरा भू.स.प्र.क्र.०१५/४७/२०१५-१६
तळेगाव मोहना भू.स.प्र.क्र.०१/४७/२०१५-१६
खेल चौधर (करजगाव) भू.स.प्र.क्र.१३/४७/२०१५-१६
चांदुर बाजार-अधिसुचना भू.स.प्र.क्र.०९/४७/२०१५-१६
भालेवाडी(शूध्‍दीपत्रक) भू.स.प्र.क्र.०३/४७/२०१५-१६
चांदुर रेल्‍वे
कारला भू.स.प्र.क्र.१४/४७/२०१२-१३
बग्‍गी भू.स.प्र.क्र.०३/४७/२०१३-१४
इब्राहिमपूर भू.स.प्र.क्र.१०४/४७/२०१२-१३
जवळा भू.स.प्र.क्र.२/४७/२०१५-१६
टिटवा भू.स.प्र.क्र.१३/४७/२०१४-१५
निंभा भू.स.प्र.क्र.१४/४७/२०१४-१५
हडप्‍पा भू.स.प्र.क्र.२४/४७/२०१४-१५
बग्‍गी भू.स.प्र.क्र.०३/४७/२०१३-१४
टोंगलाबाद भू.सं.प्र.क्र.२९/४७/२०१४-१५
निंभा भू.स.प्र.क्र.१४/४७/२०१४-१५
टिटवा भू.स.प्र.क्र.१३/४७/२०१४-१५
चिखलदरा
बेला भू.स.प्र.क्र./२/४७/२००९-१०
दहेंद्री भू.स.प्र.क्र./३/४७/२०१३-१४
जामुननाला भू.स.प्र.क्र./१/४७/२००९-१०
जामुननाला भू.स.प्र.क्र./१/४७/२००९-१०
दहेंद्री भू.स.प्र.क्र.०३/४७/२०१३-१४
बेला भू.स.प्र.क्र.०२/४७/२००९-१०
रामटेक भू.स.प्र.क्र.११/४७/२०१६-१७
बागलिंगा भू.स.प्र.क्र.७९/४७/२०१२-१३
रामटेक भू.स.प्र.क्र.११/४७/२०१६-१७
गांगरखेडा भू.स.प्र.क्र/१/४७/२०१५-१६
गांगरखेडा भू.स.प्र.क्र.१२/४७/२०१४-१५
बागलिंगा भू.स.प्र.क्र.७९/४७/२०१२-१३
गांगरखेडा भू.स.प्र.क्र.१/४७/२०१५-१६
गांगरखेडा भू.स.प्र.क्र.१२/४७/२०१४-१५
दर्यापूर
सांगळूद भू.स.प्र.क्र.३२/४७/२०१२-१३
पनोरा भू.स.प्र.क्र.०९/४७/२०१६-१७
सांगळूद भू.स.प्र.क्र.३२/४७/२०१२-१३
कळाशी भू.स.प्र.क्र.३३/४७/२०१४-१५
सुजापुर भू.स.प्र.क्र.01/४७/२०१४-१५
सुजापुर भू.स.प्र.क्र.३४/४७/२०१४-१५
एलिचपुर भू.स.प्र.क्र.०३/४७/२०१४-१५
कळाशी भू.स.प्र.क्र.०४/४७/२०१४-१५
सौंदळी हिरापुर भू.स.प्र.क्र.१४/४७/२०१०-११
सामदा-सौंदळी भू.स.प्र.क्र.२१/४७/२०१४-१५
धामणगाव रेल्‍वे
बोरगाव निस्‍ताने भू.स.प्र.क्र.०६/४७/२०१६-१७
नायगाव भू.स.प्र.क्र.०२/४७/२०१६-१७
सोनोरा भू.स.प्र.क्र.०८/४७/२०१६-१७
विटाळा भू.स.प्र.क्र.१२/४७/२०१६-१७
चिंचोली भू.स.प्र.क्र.१३/४७/२०१६-१७
सलाबतपुर भू.स.प्र.क्र.०७/४७/२०१६-१७
गोकुळसरा भू.स.प्र.क्र.०३/४७/२०१६-१७
दिघी महल्‍ले भू.स.प्र.क्र.०४/४७/२०१६-१७
आष्‍टा भू.स.प्र.क्र.०५/४७/२०१६-१७
मुंड निळकंठ सखाराम भू.स.प्र.क्र.१८/४७/२०१४-१५
धारणी
काटकुंभ भू.स.प्र.क्र./१०/४७/२००९-२०१०
मान्‍सुधावडी भू.स.प्र.क्र./१/४७/२०१४-२०१५
पेाटीलावा भू.स.प्र.क्र./१३/४७/२००९-२०१०
गडगामालुर भू.स.प्र.क्र./१/४७/२०१६-२०१७
मन्‍सुधावडी (शुध्‍दीपत्रक) भू.स.प्र.क्र./१/४७/२०१४-२०१५
काटकुंभ भू.स.प्र.क्र./१०/४७/२००९-२०१०
पोटीलावा भू.स.प्र.क्र./१३/४७/२००९-१०
पाटीया भू.स.प्र.क्र./०५/४७/२०१६-१७
कोठा भू.स.प्र.क्र.१५/४७/२०१४-१५
मांडु भू.स.प्र.क्र.७/४७/२०१४-१५
मन्‍सुधावडी भू.स.प्र.क्र.१६/४७/२०१४-१५
चोसोखेडा भू.स.प्र.क्र.१६/४७/२०१४-१५
हातिदा भू.स.प्र.क्र.०५/४७/२०१४-१५
हातिदा भू.स.प्र.क्र.०५/४७/२०१४-१५
झिलांगपाटी भू.स.प्र.क्र.०८/४७/२०१३-१४
झिलांगपाटी भू.स.प्र.क्र.०८/४७/२०१२-१३
हातिदा भू.स.प्र.क्र.०५/४७/२०१४-१५
कोठा भू.स.प्र.क्र.1५/४७/२०१४-१५
हातिदा भू.स.प्र.क्र.७२/४७/२०१२-१३
मान्‍सुधावडी भू.स.प्र.क्र.६७/४७/२०१२-१३
मोर्शी
लाखारा भू.सं.प्र.क्र.१८/४७/२०१४-१५
ब-हानपूर, तालुका - मोर्शी भू.सं.प्र.क्र.२०/४७/२०१४-१५
इस्‍माईलपूर भू.सं.प्र.क्र.२१/४७/२०१४-१५
दाभोरी भू.सं.प्र.क्र.१८/४७/२०१४-१५
शहादापूर भू.स.प्र.क्र.१९/४७/२०१४-१५
नांदगाव खंडेश्‍वर
मंगरूळ चव्‍हाळा भू.स.प्र.क्र. ३७/४७/२०१४-१५
रसुलपूर शिवणी भू.स.प्र.क्र.३५/४७/२०१४-१५
गणेशपुर भू.स.प्र.क्र.१८/४७/२०१२-१३
वाढोणा(रामनाथ) भू.स.प्र.क्र.१७/४७/२०१२-१३
वाढोणा(रामनाथ) भू.स.प्र.क्र.०६/४७/२०१२-१३
जावरा भू.स.प्र.क्र.३२/४७/२०१४-१५
टिमटाळा भू.स.प्र.क्र.३३/४७/२०१४-१५
उंदीरखेड भू.स.प्र.क्र.०५/४७/२०१३-१४
अंजन‍ी भू.स.प्र.क्र.४९/४७/२०१२-१३
मलकापुर भू.स.प्र.क्र.०६/४७/२०१५-१६
अंजन‍ी भू.स.प्र.क्र.४९/४७/२०१२-१३
फुलआमला भू.स.प्र.क्र.५०/४७/२०१२-१३
रोहणा भू.स.प्र.क्र. ५२/४७/२०१६-१७
खंडाळा भू.स.प्र.क्र. ५१/४७/२०१६-१७
हरणी भू.स.प्र.क्र. १/४७/२०१५-१६
माहुली (चोर) भू.स.प्र.क्र. १/४७/२०१७-१८
धामक भू.स.प्र.क्र./११/४७/२०१४-२०१५
मंगरूळ चव्हाळा भू.स.प्र.क्र.३७/४७/२०१४-१५
धामक भू.स.प्र.क्र.०१ /४७/२०१५-१६
चिखली भू.स.प्र.क्र.३४/४७/२०१४-१५
रसुलापुर (शिवणी) भू.स.प्र.क्र.३५/४७/२०१४-१५
धामक भू.स.प्र.क्र.०१/४७/२०१५-१६
फुलआमला(घोषणा) भू.स.प्र.क्र.५०/४७/२०१२-१३
अंजनी(घोषणा) भू.स.प्र.क्र.४९/४७/२०१२-१३
रोहना भू.स.प्र.क्र.०५/४७/२०१४-१५
तिवसा
विरगव्‍हाण भू.सं.प्र.क्र. ५१/४७/२०१२-१३
धोत्रा भू.सं.प्र.क्र. ३७/४७/२०१२-१३
विरगव्‍हाण भू.सं.प्र.क्र. ५१/४७/२०१२-१३
धोत्रा भू.सं.प्र.क्र. ९५/४७/२०१२-१३
कोळवण भू.सं.प्र.क्र. ११/४७/२००९-१०
वरुड
पांढरघाटी भू.स.प्र.क्र.०६/४७/२०१५-१६
येरणवाडी भू.स.प्र.क्र.०५/४७/२०१५-१६
आमपेड भू.स.प्र.क्र.१५/४७/२०१०-११
बहादा भू.स.प्र.क्र.१३/४७/२०१५-१६
इत्‍तमगाव भू.स.प्र.क्र.९०/४७/२०१२-१३
येरणवाडी भू.स.प्र.क्र.५/४७/२०१५-१६
बहादा भू.स.प्र.क्र.१३/४७/२०१५-१६
पांढरघाटी भू.स.प्र.क्र.६/४७/२०१५-१६
मेंढी भू.स.प्र.क्र.१२९/४७/२०१२-१३
सातनुर भू.स.प्र.क्र.१५/४७/२०१०-११