-: सुचना :-


लिपीक टंकलेखक भरती २०१५ च्‍या निकालाबाबत सुचना :
लिपीक टंकलेखक भरती २०१५ ची आदर्श उत्‍तर पत्रिका दि.०४/१०/२०१५ रोजी प्रसिध्‍द करण्‍यात आली आहे. प्रसिध्‍द करण्‍यात आलेल्‍या आदर्श उत्‍तर पत्रिकेवर आक्षेप असल्‍यास दि.०५/१०/२०१५ रोजी सायंकाळी ०५.०० वाजेपर्यंत जिल्‍हाधिकारी कार्यालय, अमरावती येथे समक्ष सादर करावे. आदर्श उत्‍तरपत्रिकेबाबत दि.०५/१०/२०१५ नंतर प्राप्‍त होणारे आक्षेप विचारात घेतले जाणार नाही, याची उमेदवाराने नोंद घ्‍यावी.