DIRECTORY OF VILLAGES AND TOWNS

directory 7

Village Name.

Direction; Travelling distance.

Area (Sq. ms.); Pop.; Households; Agriculturists.

Post Office; Distance.

(1)

(2)

(3)

(4)

Jutapani—Mlg.—

S;

3.0

3.2;

289;

56;

169

Dharni;

5.0

Kabitpur—Msi.—

E;

4.0

0.7;

1;

1;

1

Morshi;

4.0

Kacurna—Msi.—

SE;

23.0

1.9;

557;

113;

236

Mangruli;

0.4

Kadhav—Mlg.—

E;

5.0

1.1;

230;

46;

128

Bodfarm;

0.4

Kajaldoh—Mlg.—

--

--

3.2;

544;

101;

328

Katkumbha;

4.0

Kajali—Acr. —

NE;

17.0

2.0;

774;

159;

354

Local;

--

Kajana—Amt.—

S;

20.2

1.7;

899;

199;

449

Papal;

2.0

Kakada—Acr-—

S;

11.0

3.5;

2274;

476;

948

Local;

--

Kakarakheda—Amt.—

W;

22.0

0.2;

96;

17;

50

Kholapur;

2.0

Kakaramal—Mlg-—

E;

11.0

1.2;

218;

38;

124

Dharni;

11.0

Kalagavhan—Dyr.—

NW;

18.0

2.1;

948;

234;

482

Local;

--

Kalamaganv—Cdr.—

S;

4.0

3.4;

868;

148;

432

Satephal;

2.0

Kalamagavhan—Amt.—

N;

16.0

1.5;

158;

39;

73

Saur;

2.0

Kalam Gavhan—Dyr.—

W;

8.0

1.0;

294;

67;

149

Amala;

2.0

Kalamajapur—Cdr.—

S;

4.0

1.4;

603;

146;

313

Satephal;

2.0

Kalamakhar—Mlg.—

SW;

5.0

2.4;

991;

219;

440

Local;

--

Kalapani—Mis.—

--

--

0.4;

158;

30;

103

Gaulakheda;

2.4

Kalapi—Mlg.—

--

--

1.2;

154;

30;

86

Dharni;

3.0

Kalasi—Cdr.—

E;

16.0

2.5;

435;

104;

214

Nimbhora;

1.0

Kalasi—Dyr.—

E;

7.0

4.6;

1464;

332;

696

Local;

--

Kalavada—Dyr.—

SE;

16.0

0.7;

42;

8;

35

--

2.0

Kalavit—Acr.—

N;

5.0

0.8;

193;

32;

122

Paratvada;

5.0

Kalhodi—Acr.—

NE;

13.0

0.7;

365;

86;

207

Sarphapur;

0.4

Kamalapur—Dyr.—

SE;

12.0

0.5;

342;

70;

149

Local;

--

Karmalapur—Msi. —

S;

13.0

1.4;

274;

62;

127

Rajuravadi;

1.0

Kamatapur—Amt.—

N;

10.0

1.8;

603;

132;

306

Naya Akola;

1.4

Kamanapur—Cdr.—

SE;

10.0

1.5;

329;

70;

164

Shendurjana Kh;

1.0

Kamunja—Amt.—

W;

7.0

2.4;

551;

108;

207

Valganv

Jahagir;

2.0

Kanaphodi—Amt.—

SW;

12.0

1.5;

239;

49;

93

Ganoja;

1.0

Village Name.

Village Name.

Railway Station; Distance.

Weekly Bazar; Distance Bazar Day.

Motor Stand; Distance.

Water

Institutions and other information.

(1)

(1)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Jutapani—Mlg.—

Jasapur—Acr.—

Tukaithad;

25.0

Dharni;

5.0; Fri.

Dharni;

3.0

w.

--

Kabitpur—Msi.—

Jasapur—Amt.—

Amravati;

36.0

Morshi;

4.0; Tue.

Morshi;

4.0

W.

--

Kacurna—Msi.—

Jasapur.— Amt.—

Pandurana;

30.0

Rajura;

3.0; Thu.

Jarud;

5.0

W;w.

Sl(pr);2tl.

Kadhav—Mlg.—

Jasapur—Dyr.—

Tukaithad;

16.0

Dharni;

5.0; Fri.

Bodfarm;

0.3

rv.

Sl (pr).

Kajaldoh—Mlg.—

Jasapur—Msi.—

Achalpur;

30.0

Katkumbha;

4.0; Thu.

--

--

--

--

Kajali—Acr. —

Javala—Acr.—

Achalpur;

18.0

Deuravada;

0.2; Fri.

--

3.0

W;vv

Sl (pr); 3 tl; dp.

Kajana—Amt.—

Javala—Cdr.—

Badnera;

16.0

Dhanajpur;

2.0; Tue.

--

6.0

w.

Sl (pr); Hanuman Jayanti

Fr.Ct.Sud. 15; 3 tl; dg.

Kakada—Acr-—

Javala Bk.—Dyr—

Pathrot;

4.0

Local;

Sun.

Pathrot;

8.0

W;w.

3 Sl (2 pr,m); Cs (c); 6 tl;

mq; ch; lib; dp.

Kakarakheda—Amt.—

Javala Kh.—Dyr.—

Amravati;

23.0

Darapur;

3.0; Fri.

Kholapur;

2.0

W.

tl.

Kakaramal—Mlg-—

Javalapur—Acr.—

Tukaithad;

26.0

Dharni;

11.0; Fri.

Durna;

4.0

W;rv.

tl.

Kalagavhan—Dyr.—

Javara—Amt. —

Anjanganv;

14.0

Local;

Thu.

--

3.0

W;n.

2 Sl (pr); Cs (c); Ram Fr.

Ct. Sud. 9; 3 tl; mq.

Kalamaganv—Cdr.—

Javara—Amt.—

Chandur;

4.0

Chandur;

4.0; Sun.

--

4.0

W.

Sl (pr); pyt; Hanuman

Jayanti Fr. Ct. Pournima;

3 tl.

Kalamagavhan—Amt.—

Javara—Cdr.—

Amravati;

16.0

Saur;

2.0; Sat.

Shirala;

3.0

W;t.

2 tl.

Kalam Gavhan—Dyr.—

Javara—Cdr.—

Banosa;

9.0

Banosa;

9.0; Thu.

Arala;

4.0

W;w.

Sl (pr); Cs (c); 2 tl.

Kalamajapur—Cdr.—

Javara Molavan—Amt. —

Chandur;

4.0

Chandur;

4.0; Sun.

--

4.0

W;w.

Sl (pr); 3 tl.

Kalamakhar—Mlg.—

Javardi—Acr.—

Tukaithad;

14.0

Local;

-- Sat.

--

--

rv.

Sl (pr); Cs; tl.

Kalapani—Mis.—

Javardi—Dyr.—

Achalpur;

10.0

Gaulakheda;

2.4; Tue.

--

--

--

--

Kalapi—Mlg.—

Jayasinga—Amt.—

Tukaithad;

15.0

Dharni;

3.0; Fri.

Dharni;

0.2

--

--

Kalasi—Cdr.—

Jaytapur—Amt.—

Talani;

1.0

Pulganv;

6.0; Mon.

Aseganv;

3.0

W.

Sl (pr); Cs; 3 tl; m.

Kalasi—Dyr.—

Jethmalpur—Dyr.—

Bhujavada;

3.0

Local;

-- Wed.

--

--

W;w.

2 Sl (pr, m); Cs (c); 3 tl;

lib; dp (vet).

Kalavada—Dyr.—

Jevad—Amt.—

Kapus Talani;

3.0

Murha Bk.;

0.4; Sun.

Anjanganv;

4.0

rv;w.

tl.

Kalavit—Acr.—

Jevad (Rural Area)—Amt.—

Achalpur;

6.0

Paratvada;

5.0; Thu.

--

1.0

W.

--

Kalhodi—Acr.—

Jhada—Cdr.—

Elichpur;

10.0

Shirajganv

Kasaba;

3.0; Sat.

--

0.6

W;w.

Sl (pr); tl.

Kamalapur—Dyr.—

Jhadaganv— Cdr.—

Kokarda;

6.0

Kokarda;

4.0; Fri.

Khallar;

4.0

W;w.

Cs (c); tl.

Karmalapur—Msi. —

Jhanji—Amt.—

Amravati;

29.0

Rajuravadi;

1.0; Sat.

Local;

--

W;w.

Sl (pr); Cs (c); tl.

Kamatapur—Amt.—

Jhapala—Mlg-—

Amravati;

10.0

Valganv;

4.0; Thu.

Vayaganv;

1.0

W;n.

S, (pr); Cs; 3 tl.

Kamanapur—Cdr.—

Jhatamajhiri—Mri.—

Dhamanganv;

3.0

Dhamanganv;

3.0; Sun.

--

3.0

W.

Maruti Fr. Ct. Sud. Pour-

nima; tl.

Kamunja—Amt.—

Jhibala—Cdr.—

Amravati;

6.0

Valganv

Jahagir.

2.0; Thu.

--

1.0

W.

Sl (pr); tl; gym.

Kanaphodi—Amt.—

Jhilapi—Mlg.—

Kurum;

3.0

Ganoja;

1.0; Thu.

--

2.1

W;rv.

Sl (pr); 2 tl.

Village Name.

Direction; Travelling distance.

Area (Sq. ms.); Pop.; Households; Agriculturists.

Post Office; Distance.

(1)

(2)

(3)

(4)

Kanas—Amt.—

S;

22.0

0.7;

30;

6;

10

Nandganv

Khandeshvar;

1.4

Randali—Acr.—

NE;

2.0

2.0;

1338;

307;

545

Local;

--

Kanhala—Cdr.—

SE,

14.0

1.1;

143;

32;

67

Chandur Rly.

14.0

Kanheri—Mlg.—

--

--

2.4;

144;

28;

78

--

--

Kanholi—Dyr.—

NE;

6.0

2.0;

554;

118;

293

Local;

--

Kanjhara—Amt.—

SE;

20.0

3.2;

694;

151;

366

Dhanora

Mogal;

2.0

Kanjoli—Mlg.—

S;

28.0

3.4;

226;

38;

129

Dharni;

30.0

Kapus Talani—Amt.—

NW;

16.4

3.0;

687;

180;

352

Kekatpur;

2.0

Kapus Talani—Dyr.—

N;

14.0

5.4;

4028;

889;

1503

Local;

--

Kara—Mlg.—

SE;

14.0

2.0;

372;

69;

217

Harisal;

2.0

Karada—Mlg.—

E;

12.0

1.7;

263;

41;

130

Dharni;

11.0

Karada—Mlg.—

--

--

3.1;

251;

41;

129

--

--

Karanja Baheram—Acr-—

NE;

13.0

6.9;

864;

181;

356

Local;

--

Karajaganv—Amt.-—

N;

18.5

3.5;

651;

139;

325

Davarganv;

2.0

Karajaganv—Msi.—

E;

15.0

2.2;

1257;

231;

715

Local;

--

Karajaganv—Msi.—

W;

4.0

1.4;

572;

148;

303

Dapori;

6.0

Karala—Cdr.—

N;

6.0

7.0;

1558;

361;

820

Chandur;

6.0

Karala—Dyr.—

NW;

24.0

2.1;

1285;

283;

770

Local;

--

Karali—Msi—

E;

37.0

1.9;

202;

39;

127

Linga;

5.0

Karatakheda—Dyr.—

W;

11.0

1.4;

656;

140;

317

Ramtirth;

1.0

Karavar—Msi.—

W;

40.0

2.0;

148;

39;

89

Linga;

2.0

Karna Mirjhapur—Amt.—

S;

28.0

3.1;

916;

194;

419

--

1.0

Kasabe Gavhan—Dyr.—

N;

15.0

5.7;

2372;

494;

1072

Local;

--

Kasaikheda—Mlg.—

N;

18.0

1.9;

127;

20;

78

Dharni;

16.0

Kasamapur—Dyr.—

W;

4.0

1.3;

698;

169;

389

Daryapur;

4.0

Village Name.

Railway Station; Distance.

Weekly Bazar; Distance; Bazar Day.

Motor Stand; Distance.

Water

Institutions and other information.

(1)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Kanas—Amt.—

Chandur;

8.0

Nandganv;

2.0; Sat.

Nandganv;

3.0

W.

tl.

Randali—Acr.—

Achalpur;

1.0

Paratvada

1.0; Thu.

--

1.0

W;w.

Sl (pr); Cs (c); 2 tl; dh;

gym.

Kanhala—Cdr.—

Chandur Rly;

14.0

Kavatha;

4.0; Thu.

Chandur Rly;

14.0

W.

tl.

Kanheri—Mlg.—

--

--

--

--

--

--

--

--

Kanholi—Dyr.—

Leheganv;

4.0

Local;

Sun.

Nardoda;

0.4

W;rv.

2 SI (pr, m); Cs (c); 3 tl.

Kanjhara—Amt.—

Timtala;

7.0

Nandganv

Khandeshvar;

2.0; Sat.

--

3.0

W.

Sl (pr); tl; ch.

Kanjoli—Mlg.—

Dhulghat;

4.0

Raytalsi;

12.0; Sat.

Tukaithad;

--

W.

--

Kapus Talani—Amt.—

Amravati;

16.0

Local;

-- Wed.

--

4.0

W;w.

Sl (pr); Cs; 2 tl.

Kapus Talani—Dyr.—

Local;

--

Local;

Tue.

--

6.0

W;w.

7 Sl (4 pr, 2 m,h);pyt; Cs;

11 tl; 2 mq; rig; 2 dh;

3 lib; dp; Cch.

Kara—Mlg.—

Tukaithad;

37.0

Harisal;

2.0; Wed.

Harisal;

3.0

W.

Meghanath Baba Fr. Phg.

Karada—Mlg.—

Tukaithad;

26.0

Dharni;

11.0; Fri.

Duni;

4.0

W;rv.

tl.

Karada—Mlg.—

--

--

--

-- --

Duni;

8.0

W; rv.

tl.

Karanja Baheram—Acr-—

Achalpur;

8.0

Local;

-- --

Paratvada;

0.4

W;w.

2 Sl (pr, m); pyt; Cs;

Bahiram buva Fr. Mrg.

Sud. 5; 3 tl; m; gym;

lib; dp.

Karajaganv—Amt.-—

Amravati;

20.0

Sirajganv;

2.0; Sat.

--

0.6

W.

Sl (pr); Cs; 3 tl; dh.

Karajaganv—Msi.—

Pandurana;

26.0

Loni;

2.0; Wed.

--

--

W;w.

2 Sl (pr,m);3 Cs; 2 tl; lib.

Karajaganv—Msi.—

Amravati;

40.0

Morshi;

6.0; Tue.

--

2.0

W.

Sl (pr); 3 Cs (2 cs, fmg);

2 tl.

Karala—Cdr.—

Chandur;

7.0

Local;

Mon.

Chirodi;

2.4

w.

Sl (pr); 2 Cs; Avadhut-

maharaj Fr. GudhiPadva.

Ct; 4 tl; 4 m; ch; lib.

Karala—Dyr.—

Anjanganv;

9.0

Local;

-- Tue.

Local;

--

W;w.

Sl (pr); Cs (c); Zageshwar

Fr Mg. Sud. 12; 4 tl;

m; lib.

Karali—Msi—

Pandurana;

10.0

Pusala;

8.0; Tue.

--

4.0

W;w.

Sl (pr); tl.

Karatakheda—Dyr.—

Banosa;

12.0

Local;

Tue.

Daryapur;

11.0

W;rv.

Sl (pr); Cs (c); tl.

Karavar—Msi.—

Pandurana;

10.0

Pusala;

7.0; Tue.

--

1.0

W;w.

Sl (pr).

Karna Mirjhapur—Amt.—

Badnera;

23.0

Mangrul

Chaval;

2.0; Tue.

--

3.0

W;w.

Sl (m); Cs; tl; dg; lib.

Kasabe Gavhan—Dyr.—

Kapus Talani;

5.0

Local;

Sat.

--.

10.0

W;rv.

3 Sl (2 pr, m); 2 Cs; 6 tl,

mq; dg; ch; lib; dp.

Kasaikheda—Mlg.—

Tukaithad;

36.0

Bairagad;

4.0; Mon.

Dharni;

21.0

W;n.

--

Kasamapur—Dyr.—

Banosa;

4.0

Banosa;

4.0; Thu.

Daryapur;

4.0

W;n.

Sl (pr); Cs; tl.

Village Name.

Direction; Travelling distance.

Area (Sq. ms.); Pop.; Households; Agriculturists.

Post Office; Distance.

(1)

(2)

(3)

(4)

Kasamapur—Msi —

SW;

18.0

0.9;

178;

44;

70

Adganv;

--

Kasamar—Mlg.—

S;

12.0

2.1;

153;

28;

81

Dharni;

3.0

Kasamapur—Acr.—

W;

10.0

0.7;

463;

108;

262

Pathrot;

1.0

Kasari—Msi —

NE;

10.0

2.5;

2;

1;

2

Loni;

4.0

Kasar Khed—Cdr.—

E;

15.0

2.1;

620;

151;

336

Dhamanganv;

3.0

Kasikhed—Cdr.—

SE;

10.0

1.9;

565;

110;

282

Vadhona;

2.0

Kastura—Amt.—

S;

7.0

1.0;

86;

19;

38

BhankhedaKh;

1.4

Katamala—Amt.—

S;

8.0

2.3;

455;

95;

185

Uttamsara;

1.0

Katakumbha—Mlg.—

--

--

2.7;

739;

146;

356

Local;

--

Katapur—Msi-—

SW;

11.0

1.3;

850;

208;

288

Local;

--

Katapur—Msi.—

SW;

21.4

3.2;

713;

176;

360

Adganv;

1.0

Katakhed—Dyr.—

NW;

10.0

0.9;

153;

38;

77

Umri-

mamdabad;

2.0

Katasur—Cdr.—

SE;

3.0

1.0;

88;

15;

48

Varkhed;

--

Kathoda—Amt.—

S;

15.0

2.4;

787;

183;

430;

Mahuli Chor;

2.0

Kothara—Act.—

NE;

4.0

1.3;

496;

58;

21

Paratvada;

4.0

Kathora Bk.—Amt —

N;

6.0

3.0;

824;

180;

316

Rahatganv;

1.0

Kathora Kh.—Amt.—

N;

11.0

1.2;

496;

89;

233

Salor Kh;

2.0

Kati—Msi.—

NE;

11.0

0.8;

840;

187;

409

Gadeganv;

2.0

Kavad Gavhan—Cdr.—

N;

18.0

1.4;

521;

122;

261

Local;

--

Kavali—Cdr.—

NE;

14.0

4.3;

1317;

304;

616

Local;

--

Kavatha—Amt.—

SW;

6.0

3.4;

829;

176;

405

--

--

Kavatha—Cdr.—

W;

7.0

2.2;

1169;

286;

542

Local;

--

Kavathal—Msi —

S;

12.0

3.8;

789;

151;

373

Rajuravadi;

1.0

Kavitha Bk—Acr.—

NE;

5.0

3.6;

1772;

384;

836

Local;

--

Kekada—Mlg.—

N;

9.0

1.8;

219;

41;

127

Dharni;

8.0

Kekatapur—Amt.—

N;

18.0

7.3;

1314;

300;

605

Local;

--

Khairi—Acr.—

S;

16.0

1.3;

306;

63;

124

Local;

--

Khairi—Dyr.—

S;

10.0

1.3;

248;

52;

102

Kalashi;

2.0

Khajamanagar—Acr.—

NW;

6.0

0.4;

697;

143,

358

Haram;

0.4

Khalakhoni—Amt.—

W;

23.0

0.7;

522;

106;

280

Local;

--

Village Name.

Railway Station; Distance.

Weekly Bazar; Distance Bazar Day

Motor Stand; Distance

Water

Institutions and other information

(1)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Kasamapur—Msi —

Amravati;

18.0

Adganv;

Thu.

--

3.0

W;w.

tl;.dp.

Kasamar—Mlg.—

Tukaithad;

25.0

Dharni;

13.0; Fri.

Dharni;

12.0

W;rv.

--

Kasamapur—Acr.—

Pathrot;

3.0

Pathrot;

3.0; Fri.

--

2.0

W;w.

Sl (pr).

Kasari—Msi —

Amravati;

43.0

Hivarkhed;

4.0; Mon.

--

--

W.

--

Kasar Khed—Cdr.—

Dhamanganv;

3.0

Dhamanganv;

3.0; Sun.

Dhamanganv;

2.0

W.

Sl (pr); Cs; 2 tl.

Kasikhed—Cdr.—

Dhamanganv;

2.0

Dhamanganv;

2.0; Sun.

--

3.0

w.

Sl (pr); Cs; Maruti Fr.

Ct. Sud. Pournima; tl; dp.

Kastura—Amt.—

Malkhed;

2.0

Malkhed;

20; Tue.

Pohara;

3.0

W;n.

tl.

Katamala—Amt.—

Badnera;

3.0

Badnera;

3.0; Mon.

Fri.

Badnera;

4.0

w.

Sl (pr); tl; ch.

Katakumbha—Mlg.—

--

--

Local;

-- --

--

--

--

--

Katapur—Msi-—

Amravati;

25.0

Local;

Mon.

Local;

--

W;w.

2 Sl (pr); Cs (c); 5 tl;

4 m; mq; dg.

Katapur—Msi.—

Amravati;

22.0

Adganv;

1.0; Thu.

--

3.0

rv;w.

Sl (pr); tl.

Katakhed—Dyr.—

Leheganv;

5.0

Yewda;

1.0; Wed.

Yewda;

1.4

rv;w.

Cs (gr); tl.

Katasur—Cdr.—

Chandur;

28.0

Shendurjana;

6.0; Tue.

--

3.0

W;n.

Cs (gr); 2 tl.

Kathoda—Amt.—

Badnera;

10.0

Mahuli Chor;

2.0; Tue.

--

2.0

W.

Sl (pr); Cs; 3 tl.

Kothara—Act.—

Paratvada;

5.0

Paratvada;

4.0; Thu.

--

2.0

W;pl.

2 Sl (pr, m); 3 tl; lib.

dp; Cch.

Kathora Bk.—Amt —

Amravati;

5.5

Amravati;

5.5; Sun.

--

6.0

W.

Sl (pr); Cs; 3 tl; dg; lib.

Kathora Kh.—Amt.—

Amravati;

10.0

Nandganv

Peth;

2.0; Fri.

Nandganv

Peth;

3.0

W;rv.

Sl (pr); 2 tl.

Kati—Msi.—

Pandurana;

28.0

Rajura;

2.0; Thu.

--

2.0

W;w.

Sl (pr); tl.

Kavad Gavhan—Cdr.—

Chandur;

18.0

Shendurjana

Bk;

6.0; Tue.

--

2.0

w.

2 Sl (pr, m); pyt; 2 tl; lib.

Kavali—Cdr.—

Dhamanganv;

6.0

Local;

Mon.

Dhamanganv;

6.0

W.

2 Sl (pr, m); Cs; 4 tl; lib.

Kavatha—Amt.—

--

--

--

-- --

--

1.0

W.

2 Sl (pr, m); Vithoba Fr.

Kt. Sud. 12; 3 tl; dh; dp.

Kavatha—Cdr.—

Malkhed;

4.0

Local;

-- Thu.

--

7.0

w.

Sl (pr); Cs; 4 tl; mq.

Kavathal—Msi —

Amravati;

31.0

Rajuravadi;

1.0; Sat.

Kamalapur;

1.4

w.

Sl(pr);Cs(c);tl.

Kavitha Bk—Acr.—

Achalpur;

4.0

Local;

Mon.

--

4.0

W;w.

2 Sl (pr, m); Cs; 8 tl.

Kekada—Mlg.—

Tukaithad;

26.0

Dharni;

6.0; Fri.

Dharni;

10.0

W.

--

Kekatapur—Amt.—

Amravati;

17.0

Local;

Mon.

--

1.3

w.

2 Sl (pr, m); Cs (c),

Khandoba Fr. Ps. Vad. 4:

4 tl;dp.

Khairi—Acr.—

Kushta Bk.;

10.0

Donoda;

0.2; Wed.

--

0.3

w;rv.

Sl (pr); Cs (c); tl.

Khairi—Dyr.—

Daryapur;

11.0

Kalashi;

2.0; Wed.

Daryapur;

10.0

w;rv.

Sl (pr); tl.

Khajamanagar—Acr.—

Kushta Bk.;

4.0

Vadganv

Phattepur;

1.4; Sun.

--

1.4

W;w.

2 Sl (pr, m); 2 tl; 2 mq;

gym; lib.

Khalakhoni—Amt.—

Kurum;

8.0

Darapur;

4.0; Fri.

--

3.0

W.

t1.

Village Name.

Direction; Travelling distance.

Area (Sq. ms.); Pop.; Households; Agriculturists.

Post Office; Distance.

(1)

(2)

(3)

(4)

Khadaka—Msi.—

N;

1 1.0

1.5;

679;

160;

346

Jamganv;

1.0

Khallar—Amt.—

SW;

11.4

1.6;

221;

50;

102

Uttamsara;

1.0

Khallar—Dyr.—

SE;

12.0

3.1;

1813;

369;

771

Local;

--

Khallar Landi—Dyr.—

SE;

12.0

1.3;

329;

70;

181

Khallar;

0.1

Khambora—Acr.—

SW;

6.0

0.6;

114;

24;

58

Chamak Bk;

1.0

Khanampur—Dyr.—

N;

21.0

1.1;

1156;

226;

550

Local;

--

Khanapur—Dyr.—

SW;

10.0

1.4;

349;

77;

142

Nalvada;

0.4

Khanapur—Acr.—

W;

3.0

0.8;

79;

17;

52

Achalpur;

3.0

Khanapur—Acr.—

S;

4.0

0.9;

66;

13;

23

Achalpur;

2.0

Khanapur—Acr.—

S;

--

0.8;

93;

25;

44

Savalapur;

--

Khanapur—Amt.—

N;

10.0

3.1;

408;

86;

210

Nandura Bk;

2.0

Khanapur—Amt.—

S;

37.0

0.8;

442;

104;

247

--

--

Khanapur—Cdr.—

N;

18.0

0.5;

115;

25;

63

Jhada;

1.4

Khanapur—Cdr.—

NW;

10.0

0.5;

66;

16;

38

Dhanora

Mogal;

2.0

Khanapur—Msi.—

W;

4.0

4.7;

2245;

521;

1054

Local;

--

Khanaput—Msi.—

E;

31.0

0.9;

271;

61;

138

Rajura;

4.0

Khandala Kh.—Amt.—

SE,

22.0

1.7;

420,

101;

225

--

--

Khanjirpur—Msi.—

W;

18.0

0.3;

302;

75;

130

Belora;

•--

Khaparakheda—Mlg—

SW;

8.0

2.8;

674;

127;

370

Sadrabadi;

4.0

Khaparakheda—Msi. —

NE;

32.0

2.0;

43;

7;

23

Pusala;

3.0

Kharabi—Amt.—

SW;

11.0

0.8;

99;

17;

46

Phul Amla;

0.4

Kharabi—Amt.—

S;

28.0

1.2;

1;

1;

--

Papal;

1.0

Kharabi Gund—Cdr.—

S;

16.0

1.7;

107;

25;

68

Chikhali.

vaidhy;

3.0

Kharabi Mandavgad—Cdr.—

S;

14.4

0.6;

143;

34;

63

Yerad;

0.1

Kharala—Acr.—

E;

18.0

4.1;

1492;

340;

583

Local;

--

Kharapi—Acr.—

NE;

5.0

7.2;

866;

177;

411

Karajganv;

3.0

Khar Taleganv—Amt.—

E;

12.0

--

2710;

583;

2100

Local;

--

Village Name.

Railway Station; Distance.

Weekly Bazar; Distance; Bazar Day.

Motor Stand; Distance.

Water

Institutions and other information.

(1)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Khadaka—Msi.—

Pandurana;

35.0

Benoda;

4.0; Sat.

Barganv;

1.0

W;w.

Sl (pr); 2 tl.

Khallar—Amt.—

Takali;

1.0

Ganori;

2.0; Tue.

--

7.0

W.

Sl (pr); Cs; 2 tl.

Khallar—Dyr.—

Kokarda;

8.0

Local;

-- Wed.

Local;

--

w;rv.

4 Sl (2 pr,m,h);pyt; 2 Cs

(2c); Ram Fr. Ct. Sud. 9;

7 tl; mq; dg; gym; 2 lib;

dp.

Khallar Landi—Dyr.—

Kokarda;

8.0

Khallar;

0.1; Wed.

--

0.3

w;rv.

Sl (pr); tl.

Khambora—Acr.—

Kushta Bk;

1.0

Chamak Bk;

1.0; Fri.

Achalpur;

6.0

w;rv.

Sl (pr); Cs (c); tl.

Khanampur—Dyr.—

Anjanganv

Surji;

3.0

Anajanganv

Surji;

3.0; Mon.

Stage;

0.1

W;w.

3 Sl (2 pr, m); Cs; 2 tl.

Khanapur—Dyr.—

Kokarda;

8.0

Nalvada;

0.4; Tue.

--

4.0

W;rv.

Sl (pr); Cs (c); tl.

Khanapur—Acr.—

Achalpur;

--

Achalpur;

3.0; Thu.

--

--

W;w.

--

Khanapur—Acr.—

Navbag;

2.0

Achalpur;

2.0; Sun.

Achalpur;

4.0

W.

tl.

Khanapur—Acr.—

Achalpur;

170

Savalapur;

Sun.

--

--

W;w.

tl.

Khanapur—Amt.—

Amravati;

8.0

Nandganv peth;

5.0; Fri.

--

5.0

W;rv.

Sl (pr); Cs; 2 tl; 2 Cch.

Khanapur—Amt.—

Badnera;

3.0

Salod;

3.0; Fri.

--

5.0

W.

Sl (pr); 2 tl; m; 2 Cch.

Khanapur—Cdr.—

Talni;

6.0

Mangrul-

Dastagir;

2.0; Wed.

--

--

w.

tl.

Khanapur—Cdr.—

Malkhed;

6.0

Dhanora

Mogal;

2.0; Mon.

Nandganv;

4.0

W.

tl.

Khanapur—Msi.—

Amravati;

37.0

Local;

-- Thu.

Stage nearby;

--

W;w.

2 Sl (pr, m); Cs (c); 3 tl;

dg; gym; dp.

Khanaput—Msi.—

Katol;

20.0

Rajura Bazar;

4.0; Thu.

Vathoda;

2.0

W;rv.

Sl (pr); 2 Cs; 2 tl.

Khandala Kh.—Amt.—

--

--

--

-- --

--

5.0

W.

Sl (pr); tl; dg; ch.

Khanjirpur—Msi.—

Amravati;

25.0

Belora;

-- Fri.

Rithapur;

3.0

W;w.

Included in Belora village.

Khaparakheda—Mlg—

Tukaithad;

4.0

Dedtalai;

3.0; Sun.

Dhulghat;

6.0

W;n.

Sl (pr); tl; ch.

Khaparakheda—Msi. —

Pandurana;

17.0

Pusala;

3.0; Tue.

--

3.0

W;rv.

tl.

Kharabi—Amt.—

Takali;

3.0

Badnera;

10.0; Mon.

--

--

W.

Sl (pr); tl.

Kharabi—Amt.—

Badnera;

18.0

Papal;

1.0; Sun.

--

--

W.

2 tl.

Kharabi Gund—Cdr.—

Chandur;

16.0

Selu;

Mon.

--

4.0

W;w.

tl.

Kharabi Mandavgad—Cdr.—

Chandur;

12.0

Yerad;

01; Fri.

Shivani-

Rasulapur;

8.0

rv.

--

Kharala—Acr.—

Amravati;

19.0

Chandur

Bazar;

4.0; Sun.

--

0.3

W;w.

2sl (pr); Cs (c); 8 tl, m;

mq; dg; ch; lib.

Kharapi—Acr.—

Achalpur;

5.0

Paratvada;

4.0; Thu.

Local;

--

W;w.

Sl (pr); 2 Cs (c); 2 tl;

mq; dg; lib; Cch.

Khar Taleganv—Amt.—

Amravati;

12.0

Local;

Tue.

Local;

--

W.

3 Sl (pr, m, h); Cs; 8 tl;

mq; dh; lib; 3 dp.

 

TOP